FANDOM


Ám khí Ám khí


Tác dụng : Gắn ám khí vào vũ khí, giúp nhân vật có khả năng tấn công trí mạng, các thành viên trong nhóm có thể hưởng kỹ năng này tuy nhiên xác suất trí mạng sẽ chỉ còn một nửa. Kỹ năng sẽ bị hủy nếu các thành viên trong nhóm có Cặp mắt sắc bén.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Thorns demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 300. Tác dụng trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 5 %, cho thành viên nhóm : 2 %, lực tấn công trí mạng + 103 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 300. Tác dụng trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 5 %, cho thành viên nhóm : 2 %, lực tấn công trí mạng + 106 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 300. Tác dụng trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 5 %, cho thành viên nhóm : 2 %, lực tấn công trí mạng + 109 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 300. Tác dụng trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 5 %, cho thành viên nhóm : 2 %, lực tấn công trí mạng + 112 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 300. Tác dụng trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 5 %, cho thành viên nhóm : 2 %, lực tấn công trí mạng + 115 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 300. Tác dụng trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 6 %, cho thành viên nhóm : 3 %, lực tấn công trí mạng + 118 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 300. Tác dụng trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 7 %, cho thành viên nhóm : 3 %, lực tấn công trí mạng + 121 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 300. Tác dụng trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 8 %, cho thành viên nhóm : 4 %, lực tấn công trí mạng + 124 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 300. Tác dụng trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 9 %, cho thành viên nhóm : 4 %, lực tấn công trí mạng + 127 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 300. Tác dụng trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 10 %, cho thành viên nhóm : 5 %, lực tấn công trí mạng + 130 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 330. Tác dụng trong 80 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 15 %, cho thành viên nhóm : 7 %, lực tấn công trí mạng + 155 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 330. Tác dụng trong 80 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 17 %, cho thành viên nhóm : 8 %, lực tấn công trí mạng + 160 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 330. Tác dụng trong 80 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 18 %, cho thành viên nhóm : 9 %, lực tấn công trí mạng + 165 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 330. Tác dụng trong 80 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 19 %, cho thành viên nhóm : 9 %, lực tấn công trí mạng + 170 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 330. Tác dụng trong 80 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 20 %, cho thành viên nhóm : 10 %, lực tấn công trí mạng + 175 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 330. Tác dụng trong 100 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 21 %, cho thành viên nhóm : 10 %, lực tấn công trí mạng + 180 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 330. Tác dụng trong 100 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 22 %, cho thành viên nhóm : 11 %, lực tấn công trí mạng + 185 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 330. Tác dụng trong 100 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 23 %, cho thành viên nhóm : 11 %, lực tấn công trí mạng + 190 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 330. Tác dụng trong 100 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 24 %, cho thành viên nhóm : 12 %, lực tấn công trí mạng + 195 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 330. Tác dụng trong 100 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 25 %, cho thành viên nhóm : 12 %, lực tấn công trí mạng + 200 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 360. Tác dụng trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 26 %, cho thành viên nhóm : 13 %, lực tấn công trí mạng + 205 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 360. Tác dụng trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 27 %, cho thành viên nhóm : 13 %, lực tấn công trí mạng + 210 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 360. Tác dụng trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 28 %, cho thành viên nhóm : 14 %, lực tấn công trí mạng + 215 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 360. Tác dụng trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 29 %, cho thành viên nhóm : 14 %, lực tấn công trí mạng + 220 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 360. Tác dụng trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 30 %, cho thành viên nhóm : 15 %, lực tấn công trí mạng + 225 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 400. Tác dụng trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 31 %, cho thành viên nhóm : 15 %, lực tấn công trí mạng + 230 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 400. Tác dụng trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 32 %, cho thành viên nhóm : 16 %, lực tấn công trí mạng + 235 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 400. Tác dụng trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 33 %, cho thành viên nhóm : 16 %, lực tấn công trí mạng + 240 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 400. Tác dụng trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 34 %, cho thành viên nhóm : 17 %, lực tấn công trí mạng + 245 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 400. Tác dụng trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng bản thân : 35 %, cho thành viên nhóm : 17 %, lực tấn công trí mạng + 250 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên