FANDOM


Đá linh hồn Đá linh hồn

Tác dụng : Ngẫu nhiên 1 ~ 2 thành viên trong nhóm sẽ được ban cho một viên đá linh hồn. Trong thời gian tác dụng, nếu họ bị chết họ sẽ ngay lập tức được hồi sinh.
Thời gian tái sử dụng : 10 phút
Kỹ năng tối đa : 20


Soulstone demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 10. Buff tồn tại trong 110 giây, tác dụng lên 1 người.
 • Cấp 2 : Nội lực - 15. Buff tồn tại trong 120 giây, tác dụng lên 1 người.
 • Cấp 3 : Nội lực - 20. Buff tồn tại trong 130 giây, tác dụng lên 1 người.
 • Cấp 4 : Nội lực - 25. Buff tồn tại trong 140 giây, tác dụng lên 1 người.
 • Cấp 5 : Nội lực - 30. Buff tồn tại trong 150 giây, tác dụng lên 1 người.
 • Cấp 6 : Nội lực - 35. Buff tồn tại trong 160 giây, tác dụng lên 1 người.
 • Cấp 7 : Nội lực - 40. Buff tồn tại trong 170 giây, tác dụng lên 1 người.
 • Cấp 8 : Nội lực - 45. Buff tồn tại trong 180 giây, tác dụng lên 1 người.
 • Cấp 9 : Nội lực - 50. Buff tồn tại trong 190 giây, tác dụng lên 1 người.
 • Cấp 10 : Nội lực - 50. Buff tồn tại trong 200 giây, tác dụng lên 1 người.
 • Cấp 11 : Nội lực - 55. Buff tồn tại trong 210 giây, tác dụng lên 2 người.
 • Cấp 12 : Nội lực - 60. Buff tồn tại trong 220 giây, tác dụng lên 2 người.
 • Cấp 13 : Nội lực - 65. Buff tồn tại trong 230 giây, tác dụng lên 2 người.
 • Cấp 14 : Nội lực - 70. Buff tồn tại trong 240 giây, tác dụng lên 2 người.
 • Cấp 15 : Nội lực - 75. Buff tồn tại trong 250 giây, tác dụng lên 2 người.
 • Cấp 16 : Nội lực - 80. Buff tồn tại trong 260 giây, tác dụng lên 2 người.
 • Cấp 17 : Nội lực - 85. Buff tồn tại trong 270 giây, tác dụng lên 2 người.
 • Cấp 18 : Nội lực - 90. Buff tồn tại trong 280 giây, tác dụng lên 2 người.
 • Cấp 19 : Nội lực - 95. Buff tồn tại trong 290 giây, tác dụng lên 2 người.
 • Cấp 20 : Nội lực - 100. Buff tồn tại trong 300 giây, tác dụng lên 2 người.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên