FANDOM


Đánh bật Đánh bật


Tác dụng: Tăng tỷ lệ đánh bật đối thủ ra xa khi tấn công cận chiến. Cấp độ càng cao thì nhân vật có thể đánh lùi càng nhiều đối thủ.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -8, tỉ lệ đánh bật +2%, sát thương 105%, đánh bật 2 đối thủ.
 • Cấp 2: Nội lực -8, tỉ lệ đánh bật +4%, sát thương 110%, đánh bật 2 đối thủ.
 • Cấp 3: Nội lực -8, tỉ lệ đánh bật +6%, sát thương 115%, đánh bật 2 đối thủ.
 • Cấp 4: Nội lực -8, tỉ lệ đánh bật +8%, sát thương 120%, đánh bật 2 đối thủ.
 • Cấp 5: Nội lực -8, tỉ lệ đánh bật +10%, sát thương 125%, đánh bật 2 đối thủ.
 • Cấp 6: Nội lực -8, tỉ lệ đánh bật +12%, sát thương 130%, đánh bật 3 đối thủ.
 • Cấp 7: Nội lực -8, tỉ lệ đánh bật +14%, sát thương 135%, đánh bật 3 đối thủ.
 • Cấp 8: Nội lực -8, tỉ lệ đánh bật +16%, sát thương 140%, đánh bật 3 đối thủ.
 • Cấp 9: Nội lực -8, tỉ lệ đánh bật +18%, sát thương 145%, đánh bật 3 đối thủ.
 • Cấp 10: Nội lực -8, tỉ lệ đánh bật +20%, sát thương 150%, đánh bật 3 đối thủ.
 • Cấp 11: Nội lực -15, tỉ lệ đánh bật +22%, sát thương 155%, đánh bật 4 đối thủ.
 • Cấp 12: Nội lực -15, tỉ lệ đánh bật +24%, sát thương 160%, đánh bật 4 đối thủ.
 • Cấp 13: Nội lực -15, tỉ lệ đánh bật +26%, sát thương 165%, đánh bật 4 đối thủ.
 • Cấp 14: Nội lực -15, tỉ lệ đánh bật +28%, sát thương 170%, đánh bật 4 đối thủ.
 • Cấp 15: Nội lực -15, tỉ lệ đánh bật +30%, sát thương 175%, đánh bật 4 đối thủ.
 • Cấp 16: Nội lực -15, tỉ lệ đánh bật +32%, sát thương 180%, đánh bật 5 đối thủ.
 • Cấp 17: Nội lực -15, tỉ lệ đánh bật +34%, sát thương 185%, đánh bật 5 đối thủ.
 • Cấp 18: Nội lực -15, tỉ lệ đánh bật +36%, sát thương 190%, đánh bật 5 đối thủ.
 • Cấp 19: Nội lực -15, tỉ lệ đánh bật +38%, sát thương 195%, đánh bật 5 đối thủ.
 • Cấp 20: Nội lực -15, tỉ lệ đánh bật +40%, sát thương 200%, đánh bật 6 đối thủ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên