FANDOM


Đâm móc Đâm móc


Tác dụng : Xiên dao theo phương thẳng đứng, hất tung quái vật lên không trung. Nếu chúng bị đánh bồi khi đang ở trên không thì chúng sẽ nhận nhiều sát thương hơn.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 25. Tấn công + 150 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 32 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 25. Tấn công + 155 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 34 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 25. Tấn công + 160 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 36 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 25. Tấn công + 165 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 38 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 25. Tấn công + 170 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 40 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 30. Tấn công + 175 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 42 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 30. Tấn công + 180 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 44 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 30. Tấn công + 185 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 46 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 30. Tấn công + 190 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 48 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 30. Tấn công + 195 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 50 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 35. Tấn công + 200 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 52 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 35. Tấn công + 205 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 54 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 35. Tấn công + 210 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 56 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 35. Tấn công + 215 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 58 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 35. Tấn công + 220 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 60 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 40. Tấn công + 225 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 62 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 40. Tấn công + 230 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 64 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 40. Tấn công + 235 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 66 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 40. Tấn công + 240 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 68 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 40. Tấn công + 245 %. Nếu quái vật bị đánh bồi khi ở trên không, tấn công + 70 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên