FANDOM


Đòn kết liễu - Đòn kết liễu


Tác dụng : Một lưỡi cưa xuất hiện từ đầu trượng, sát thương 6 quái vật.
Kỹ năng tối đa : 10


Thông tin kỹ năng : • Cấp 1 : Nội lực - 11. Tấn công cơ bản : 21. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 22. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 13. Tấn công cơ bản : 23. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 24. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Tấn công cơ bản : 25. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 26. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 17. Tấn công cơ bản : 27. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 28. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 29. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 30. Mức tinh thông 60 %. • Cấp 1 : Nội lực - 11. Tấn công cơ bản : 42. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 44. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 13. Tấn công cơ bản : 46. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 48. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Tấn công cơ bản : 50. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 52. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 17. Tấn công cơ bản : 54. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 56. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 58. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 60. Mức tinh thông 60 %. • Cấp 1 : Nội lực - 11. Tấn công cơ bản : 90. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 100. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 13. Tấn công cơ bản : 110. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 120. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Tấn công cơ bản : 130. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 140. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 17. Tấn công cơ bản : 150. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 160. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 170. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 180. Mức tinh thông 60 %. • Cấp 1 : Nội lực - 11. Tấn công cơ bản : 120. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Tấn công cơ bản : 140. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 13. Tấn công cơ bản : 160. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 180. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Tấn công cơ bản : 200. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 16. Tấn công cơ bản : 220. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 17. Tấn công cơ bản : 240. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 260. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 19. Tấn công cơ bản : 280. Mức tinh thông 60 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20. Tấn công cơ bản : 300. Mức tinh thông 60 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên