FANDOM


Đẩy lùi khôn ngoan Đẩy lùi khôn ngoan

Tác dụng : Trong thời gian tác dụng, sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau sẽ được giảm đi.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Smart KB Demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 60. Trong 15 giây, giảm 10 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 2 : Nội lực - 58. Trong 20 giây, giảm 10 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 3 : Nội lực - 56. Trong 25 giây, giảm 10 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 4 : Nội lực - 54. Trong 30 giây, giảm 10 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 5 : Nội lực - 52. Trong 35 giây, giảm 15 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 6 : Nội lực - 50. Trong 40 giây, giảm 20 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 7 : Nội lực - 48. Trong 45 giây, giảm 25 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 8 : Nội lực - 46. Trong 50 giây, giảm 30 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 9 : Nội lực - 44. Trong 55 giây, giảm 35 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 10 : Nội lực - 42. Trong 60 giây, giảm 40 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 11 : Nội lực - 40. Trong 65 giây, giảm 45 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 12 : Nội lực - 38. Trong 70 giây, giảm 50 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 13 : Nội lực - 37. Trong 75 giây, giảm 55 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 14 : Nội lực - 36. Trong 80 giây, giảm 60 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 15 : Nội lực - 35. Trong 85 giây, giảm 65 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 16 : Nội lực - 34. Trong 90 giây, giảm 70 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 17 : Nội lực - 33. Trong 95 giây, giảm 75 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 18 : Nội lực - 32. Trong 100 giây, giảm 80 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 19 : Nội lực - 31. Trong 110 giây, giảm 85 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.
 • Cấp 20 : Nội lực - 30. Trong 120 giây, giảm 90 % sát thương cần để đẩy quái vật về phía sau.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên