FANDOM


Đột kích trên không Đột kích trên không


Tác dụng : Khi đang ở trên không, nhân vật sẽ thực hiện một cú chém cực mạnh xuống dưới mặt đất, sát thương và gây choáng cho quái vật. Kỹ năng cần sách tinh thông để phát triển.
Yêu cầu : Kỹ năng Tăng tốc bản thân phải được hoàn thiện ( Cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 24. Tấn công + 160 %, tấn công 4 quái vật, 3 % xác suất gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 24. Tấn công + 165 %, tấn công 4 quái vật, 3 % xác suất gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 24. Tấn công + 170 %, tấn công 4 quái vật, 3 % xác suất gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 24. Tấn công + 175 %, tấn công 4 quái vật, 3 % xác suất gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 24. Tấn công + 180 %, tấn công 4 quái vật, 3 % xác suất gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 28. Tấn công + 210 %, tấn công 5 quái vật, 5 % xác suất gây choáng trong 4 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 28. Tấn công + 220 %, tấn công 5 quái vật, 5 % xác suất gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 28. Tấn công + 230 %, tấn công 5 quái vật, 5 % xác suất gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 28. Tấn công + 240 %, tấn công 5 quái vật, 5 % xác suất gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 28. Tấn công + 250 %, tấn công 5 quái vật, 5 % xác suất gây choáng trong 5 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 32. Tấn công + 265 %, tấn công 6 quái vật, 6 % xác suất gây choáng trong 6 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 32. Tấn công + 280 %, tấn công 6 quái vật, 6 % xác suất gây choáng trong 6 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 32. Tấn công + 295 %, tấn công 6 quái vật, 6 % xác suất gây choáng trong 6 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 32. Tấn công + 310 %, tấn công 6 quái vật, 6 % xác suất gây choáng trong 6 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 32. Tấn công + 325 %, tấn công 6 quái vật, 6 % xác suất gây choáng trong 6 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 36. Tấn công + 340 %, tấn công 8 quái vật, 7 % xác suất gây choáng trong 6 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 36. Tấn công + 355 %, tấn công 8 quái vật, 7 % xác suất gây choáng trong 6 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 36. Tấn công + 370 %, tấn công 8 quái vật, 7 % xác suất gây choáng trong 6 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 36. Tấn công + 385 %, tấn công 8 quái vật, 7 % xác suất gây choáng trong 6 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 36. Tấn công + 400 %, tấn công 8 quái vật, 7 % xác suất gây choáng trong 6 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên