FANDOM


Bát kích Cú đánh chí mạng


Tác dụng : Sử dụng nội lực để tấn công một quái vật bằng 8 nhát chém liên hoàn.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 15. Tấn công + 100 %, tấn công 5 lần.
 • Cấp 2 : Nội lực - 15. Tấn công + 105 %, tấn công 5 lần.
 • Cấp 3 : Nội lực - 15. Tấn công + 110 %, tấn công 5 lần.
 • Cấp 4 : Nội lực - 15. Tấn công + 115 %, tấn công 5 lần.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Tấn công + 120 %, tấn công 5 lần.
 • Cấp 6 : Nội lực - 15. Tấn công + 125 %, tấn công 6 lần.
 • Cấp 7 : Nội lực - 15. Tấn công + 130 %, tấn công 6 lần.
 • Cấp 8 : Nội lực - 15. Tấn công + 135 %, tấn công 6 lần.
 • Cấp 9 : Nội lực - 15. Tấn công + 140 %, tấn công 6 lần.
 • Cấp 10 : Nội lực - 15. Tấn công + 145 %, tấn công 6 lần.
 • Cấp 11 : Nội lực - 18. Tấn công + 150 %, tấn công 7 lần.
 • Cấp 12 : Nội lực - 18. Tấn công + 153 %, tấn công 7 lần.
 • Cấp 13 : Nội lực - 18. Tấn công + 156 %, tấn công 7 lần.
 • Cấp 14 : Nội lực - 18. Tấn công + 160 %, tấn công 7 lần.
 • Cấp 15 : Nội lực - 18. Tấn công + 163 %, tấn công 7 lần.
 • Cấp 16 : Nội lực - 18. Tấn công + 166 %, tấn công 8 lần.
 • Cấp 17 : Nội lực - 18. Tấn công + 170 %, tấn công 8 lần.
 • Cấp 18 : Nội lực - 18. Tấn công + 173 %, tấn công 8 lần.
 • Cấp 19 : Nội lực - 18. Tấn công + 176 %, tấn công 8 lần.
 • Cấp 20 : Nội lực - 18. Tấn công + 180 %, tấn công 8 lần.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên