FANDOM


Bóng trợ thủ Bóng trợ thủ


Tác dụng : Tạo ra một ảo ảnh của chính mình, ảo ảnh sẽ tấn công quái vật cùng bạn. Kỹ năng cần sách tinh thông để phát triển.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 250. Gọi ra 1 cái bóng với 22 % lực tấn công so với bản chính trong 60 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 250. Gọi ra 1 cái bóng với 23 % lực tấn công so với bản chính trong 60 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 250. Gọi ra 1 cái bóng với 24 % lực tấn công so với bản chính trong 60 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 250. Gọi ra 1 cái bóng với 25 % lực tấn công so với bản chính trong 60 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 250. Gọi ra 1 cái bóng với 26 % lực tấn công so với bản chính trong 60 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 250. Gọi ra 1 cái bóng với 27 % lực tấn công so với bản chính trong 60 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 250. Gọi ra 1 cái bóng với 28 % lực tấn công so với bản chính trong 60 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 250. Gọi ra 1 cái bóng với 29 % lực tấn công so với bản chính trong 60 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 250. Gọi ra 1 cái bóng với 30 % lực tấn công so với bản chính trong 60 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 250. Gọi ra 1 cái bóng với 31 % lực tấn công so với bản chính trong 60 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 230. Gọi ra 1 cái bóng với 41 % lực tấn công so với bản chính trong 120 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 230. Gọi ra 1 cái bóng với 42 % lực tấn công so với bản chính trong 120 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 230. Gọi ra 1 cái bóng với 43 % lực tấn công so với bản chính trong 120 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 230. Gọi ra 1 cái bóng với 44 % lực tấn công so với bản chính trong 120 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 230. Gọi ra 1 cái bóng với 45 % lực tấn công so với bản chính trong 120 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 230. Gọi ra 1 cái bóng với 46 % lực tấn công so với bản chính trong 120 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 230. Gọi ra 1 cái bóng với 47 % lực tấn công so với bản chính trong 120 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 230. Gọi ra 1 cái bóng với 48 % lực tấn công so với bản chính trong 120 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 230. Gọi ra 1 cái bóng với 49 % lực tấn công so với bản chính trong 120 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 230. Gọi ra 1 cái bóng với 50 % lực tấn công so với bản chính trong 120 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 200. Gọi ra 1 cái bóng với 51 % lực tấn công so với bản chính trong 180 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 200. Gọi ra 1 cái bóng với 52 % lực tấn công so với bản chính trong 180 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 200. Gọi ra 1 cái bóng với 53 % lực tấn công so với bản chính trong 180 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 200. Gọi ra 1 cái bóng với 54 % lực tấn công so với bản chính trong 180 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 200. Gọi ra 1 cái bóng với 55 % lực tấn công so với bản chính trong 180 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 200. Gọi ra 1 cái bóng với 56 % lực tấn công so với bản chính trong 180 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 200. Gọi ra 1 cái bóng với 57 % lực tấn công so với bản chính trong 180 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 200. Gọi ra 1 cái bóng với 58 % lực tấn công so với bản chính trong 180 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 200. Gọi ra 1 cái bóng với 59 % lực tấn công so với bản chính trong 180 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 200. Gọi ra 1 cái bóng với 60 % lực tấn công so với bản chính trong 180 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên