FANDOM


Bùa nổ Bùa nổ


Tác dụng : Ném ra một lá bùa nổ dính lên một quái vật, lá bùa sẽ bám chặt trên người quái vật cho đến khi phát nổ. Gây sát thương cho bản thân con quái vật xấu số lẫn bạn bè nó ở xung quanh.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Monster bomb demonstration

l
v
Monster bomb demonstration 2
l
v
Monster bomb demonstration 3
l
v
Monster bomb demonstration 4

KABOOOOOOM !!!


 • Cấp 1 : Nội lực - 130. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 820 %, thời gian chờ : 60 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 130. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 840 %, thời gian chờ : 60 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 130. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 860 %, thời gian chờ : 60 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 130. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 880 %, thời gian chờ : 60 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 130. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 900 %, thời gian chờ : 60 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 130. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 920 %, thời gian chờ : 55 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 130. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 940 %, thời gian chờ : 55 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 130. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 960 %, thời gian chờ : 55 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 130. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 980 %, thời gian chờ : 55 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 130. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1000 %, thời gian chờ : 55 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 180. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1010 %, thời gian chờ : 50 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 180. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1020 %, thời gian chờ : 50 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 180. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1030 %, thời gian chờ : 50 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 180. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1040 %, thời gian chờ : 50 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 180. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1050 %, thời gian chờ : 50 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 180. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1060 %, thời gian chờ : 45 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 180. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1070 %, thời gian chờ : 45 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 180. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1080 %, thời gian chờ : 45 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 180. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1090 %, thời gian chờ : 45 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 180. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1100 %, thời gian chờ : 45 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 230. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1110 %, thời gian chờ : 40 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 230. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1120 %, thời gian chờ : 40 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 230. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1130 %, thời gian chờ : 40 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 230. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1140 %, thời gian chờ : 40 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 230. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1150 %, thời gian chờ : 40 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 230. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1160 %, thời gian chờ : 35 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 230. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1170 %, thời gian chờ : 35 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 230. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1180 %, thời gian chờ : 35 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 230. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1190 %, thời gian chờ : 33 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 230. Thời gian phát nổ : 3 giây, sát thương tối đa 15 quái vật, tấn công + 1200 %, thời gian chờ : 30 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên