FANDOM


Bùng nổ Bùng nổ


Tác dụng : Tạo ra một vụ nổ xung quanh nhân vật và tấn công đối phương bằng lửa.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 21. Tấn công cơ bản : 60, mức tinh thông 15 %. Phạm vi tấn công 110 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 64, mức tinh thông 15 %. Phạm vi tấn công 110 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 23. Tấn công cơ bản : 67, mức tinh thông 15 %. Phạm vi tấn công 110 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 24. Tấn công cơ bản : 70, mức tinh thông 20 %. Phạm vi tấn công 120 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 25. Tấn công cơ bản : 72, mức tinh thông 20 %. Phạm vi tấn công 120 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 26. Tấn công cơ bản : 75, mức tinh thông 20 %. Phạm vi tấn công 120 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 27. Tấn công cơ bản : 77, mức tinh thông 25 %. Phạm vi tấn công 130 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 28. Tấn công cơ bản : 79, mức tinh thông 25 %. Phạm vi tấn công 130 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 29. Tấn công cơ bản : 81, mức tinh thông 25 %. Phạm vi tấn công 130 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 30. Tấn công cơ bản : 84, mức tinh thông 30 %. Phạm vi tấn công 140 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 31. Tấn công cơ bản : 86, mức tinh thông 30 %. Phạm vi tấn công 140 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 32. Tấn công cơ bản : 88, mức tinh thông 30 %. Phạm vi tấn công 140 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 33. Tấn công cơ bản : 90, mức tinh thông 35 %. Phạm vi tấn công 150 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 34. Tấn công cơ bản : 92, mức tinh thông 35 %. Phạm vi tấn công 150 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 35. Tấn công cơ bản : 94, mức tinh thông 35 %. Phạm vi tấn công 150 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 36. Tấn công cơ bản : 95, mức tinh thông 40 %. Phạm vi tấn công 160 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 37. Tấn công cơ bản : 97, mức tinh thông 40 %. Phạm vi tấn công 160 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 38. Tấn công cơ bản : 99, mức tinh thông 40 %. Phạm vi tấn công 160 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 39. Tấn công cơ bản : 101, mức tinh thông 45 %. Phạm vi tấn công 170 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 40. Tấn công cơ bản : 103, mức tinh thông 45 %. Phạm vi tấn công 170 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 41. Tấn công cơ bản : 105, mức tinh thông 45 %. Phạm vi tấn công 170 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 42. Tấn công cơ bản : 106, mức tinh thông 50 %. Phạm vi tấn công 180 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 43. Tấn công cơ bản : 108, mức tinh thông 50 %. Phạm vi tấn công 180 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 44. Tấn công cơ bản : 110, mức tinh thông 50 %. Phạm vi tấn công 180 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 45. Tấn công cơ bản : 112, mức tinh thông 55 %. Phạm vi tấn công 190 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 46. Tấn công cơ bản : 113, mức tinh thông 55 %. Phạm vi tấn công 190 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 47. Tấn công cơ bản : 115, mức tinh thông 55 %. Phạm vi tấn công 190 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 48. Tấn công cơ bản : 117, mức tinh thông 60 %. Phạm vi tấn công 200 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 49. Tấn công cơ bản : 118, mức tinh thông 60 %. Phạm vi tấn công 200 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 50. Tấn công cơ bản : 120, mức tinh thông 60 %. Phạm vi tấn công 200 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên