FANDOM


Ban phúc Ban phúc


Tác dụng : Tăng phòng thủ vật lý, phòng thủ pháp thuật, độ chính xác và né tránh cho các thành viên trong nhóm ở xung quanh. Không thể kết hợp với các chiêu thức hoặc dược phẩm khác.
Yêu cầu : Kỹ năng Áo giáp thần thánh tối thiểu đạt cấp 5.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 12. Tăng 1 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Tăng 2 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 20 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 12. Tăng 3 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 30 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 12. Tăng 4 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 40 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 12. Tăng 5 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 50 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 12. Tăng 6 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 60 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 12. Tăng 7 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 70 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 12. Tăng 8 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 80 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 12. Tăng 9 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 90 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 12. Tăng 10 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 100 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 24. Tăng 11 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 110 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 24. Tăng 12 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 120 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 24. Tăng 13 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 130 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 24. Tăng 14 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 140 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 24. Tăng 15 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 150 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 24. Tăng 16 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 160 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 24. Tăng 17 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 170 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 24. Tăng 18 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 180 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 24. Tăng 19 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 190 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 24. Tăng 20 chính xác, né tránh, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật trong 200 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên