FANDOM


Biểu tượng thần thánh Biểu tượng thần thánh


Tác dụng : Trong một khoảng thời gian nhất định, mọi thành viên trong nhóm đều có thể nhận thêm kinh nghiệm trong khi săn quái vật. Chiêu thức này chỉ có hiệu quả 100% khi trong nhóm có hơn 2 người.
Yêu cầu : Kỹ năng Hóa giải tối thiểu đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 51. Trong 32 giây, tăng 102 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 2 : Nội lực - 52. Trong 35 giây, tăng 104 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 3 : Nội lực - 53. Trong 38 giây, tăng 106 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 4 : Nội lực - 54. Trong 41 giây, tăng 108 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 5 : Nội lực - 55. Trong 44 giây, tăng 110 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 6 : Nội lực - 56. Trong 47 giây, tăng 112 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 7 : Nội lực - 57. Trong 50 giây, tăng 114 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 8 : Nội lực - 58. Trong 53 giây, tăng 116 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 9 : Nội lực - 59. Trong 56 giây, tăng 118 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 10 : Nội lực - 60. Trong 59 giây, tăng 120 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 11 : Nội lực - 61. Trong 62 giây, tăng 122 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 12 : Nội lực - 62. Trong 65 giây, tăng 124 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 13 : Nội lực - 63. Trong 68 giây, tăng 126 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 14 : Nội lực - 64. Trong 71 giây, tăng 128 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 15 : Nội lực - 65. Trong 74 giây, tăng 130 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 16 : Nội lực - 66. Trong 77 giây, tăng 132 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 17 : Nội lực - 67. Trong 80 giây, tăng 134 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 18 : Nội lực - 68. Trong 83 giây, tăng 136 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 19 : Nội lực - 69. Trong 86 giây, tăng 138 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 20 : Nội lực - 70. Trong 90 giây, tăng 140 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 21 : Nội lực - 71. Trong 93 giây, tăng 141 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 22 : Nội lực - 72. Trong 96 giây, tăng 142 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 23 : Nội lực - 73. Trong 99 giây, tăng 143 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 24 : Nội lực - 74. Trong 102 giây, tăng 144 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 25 : Nội lực - 75. Trong 105 giây, tăng 145 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 26 : Nội lực - 76. Trong 108 giây, tăng 146 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 27 : Nội lực - 77. Trong 111 giây, tăng 147 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 28 : Nội lực - 78. Trong 114 giây, tăng 148 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 29 : Nội lực - 79. Trong 117 giây, tăng 149 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.
 • Cấp 30 : Nội lực - 80. Trong 120 giây, tăng 150 % điểm kinh nghiệm cho cả nhóm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên