FANDOMPhân phối điểm tiềm năngsửa

Đến từ thế giới đang bị hỗn loạn từ bóng đêm, những Du Hiệp - Đạo Chích sẽ trở thành Bóng Đêm Tối Thượng khi đi theo con đường đúng đắng. Đạo Chích sử dụng 2 loại vũ khí không ăn nhập với nhau: Phi Tiêu và Dao Găm.

Chúng ta có hai lối phân chia điểm:

Sử dụng Phi Tiêu/Normalsửa

 • Sức mạnh: Không tăng
 • Khéo léo: Bạn +2 vào đây sao cho điểm này = 2Level, hết cấp 70 thì hạ xuống 1 (tức là bằng Level + 50), hết cấp 120 thì không tăng nữa (lúc đó bạn có 170 Khéo léo)
 • Thông minh: Khô

Sử dụng Dao Găm/Normalsửa

 • Sức mạnh: Bạn +1 vào đây sao cho điểm này = Level, ấp 30 thì tăng lên ít hơn, hết cấp 111 thì không tăng nữa, (Theo nhu cầu sử dụng dao găm yêu cầu sức mạnh)
 • Khéo léo: Bạn +1 vào đây sao cho điểm này = Level, hết cấp 30 thì tăng lên +2, đến cấp 71 lại hạ xuống 1, đến cấp 111 thì không tăng nữa.
 • Thông minh: Không tăng
 • May mắn: Số điểm còn lại tăng vào đây

Kết quả/Normalsửa

2 hướng tăng này thích hợp cho bạn mới biết chơi và sài hoặc dao găm. Bạn có thể sử dụng được giáp và vũ khí của Đạo Chích mua tại Thành Phố Hỗn Loạn.

Low - Dexsửa

Một cách tăng cho những bạn đã biết cách chơi và biết cân nhắc trước khi tăng, cho nên các bạn mới chơi mà đã biết chơi thì đừng tăng theo đường này nhé!

 • Sức mạnh: Không tăng
 • Khéo léo: Bạn làm sao cho Khéo Léo = 2Level, thích dừng thì dừng hẳn luôn, thấy không ổn thì bạn cứ duy trì đến khi nào thấy ổn rồi thì dừng.
 • Trí tuệ: Không tăng
 • May mắn: Số điểm còn lại cộng vào đây.

Dexlesssửa

Nói đơn giản là cộng hết vào May mắn.

Phân phối điểm kĩ năngsửa

Job 1sửa

Điểm máu chốt ở đây là bạn phải MAX Số 7 may mắn (nếu tăng làm Thích Khách ở Job 2) hoặc Song kích (nếu thăng làm Lãng Khách ở Job 2). Sau đó bạn có thể MAX một số skill hỗ trợ cần thiết như Đôi mắt tinh tường hoặc Tàng hình

Du hiệpsửa

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 10 + 1 Số 7 may mắn Số bảy may mắn - 1
Level 11 + 3 Cơ thể nhanh nhẹn (mở được khóa Đôi mắt tinh tường) Số bảy may mắn - 1
Cơ thể nhanh nhẹn - 3
Level 12 + 1 Số 7 may mắn
+ 2 Đôi mắt tinh tường
Số bảy may mắn - 2
Cơ thể nhanh nhẹn - 3
Đôi mắt tinh tường - 2
Level 13 - 18 + 18 Số 7 may mắn Số bảy may mắn - MAX
Cơ thể nhanh nhẹn - 3
Đôi mắt tinh tường - 2
Level 19 + 3 Hỗn loạn (để mở khóa Tàng hình) Số bảy may mắn - MAX
Cơ thể nhanh nhẹn - 3
Đôi mắt tinh tường - 2
Hỗn loạn - 3
Level 20 - 25 + 10 TANG HINH Số bảy may mắn - MAX
Cơ thể nhanh nhẹn - 3
Đôi mắt tinh tường - 2
Hỗn loạn - 3
Tàng hình - 18
Level 26 - 27 + 6 Đôi mắt tinh tường Số bảy may mắn - MAX
Cơ thể nhanh nhẹn - 3
Đôi mắt tinh tường - MAX
Hỗn loạn - 3
Tàng hình - 18
Level 28
+ 1 Cơ thể nhanh nhẹn+ MAX CO THE NHANH NHEN
Số bảy may mắn - MAX
Cơ thể nhanh nhẹn - 4
Đôi mắt tinh tường - MAX
Hỗn loạn - 3
Tàng hình - MAX
Level 29 - 30 + 6 Cơ thể nhanh nhẹn Số bảy may mắn - MAX
Cơ thể nhanh nhẹn - 10
Đôi mắt tinh tường - MAX
Hỗn loạn - 3
Tàng hình

Một kết thúc đơn giản, bạn có 3 kĩ năng MAX như các nghề khác:

 • Số bảy may mắn - MAX
 • Cơ thể nhanh nhẹn - MAX
 • Đôi mắt tinh tường - MAX
 • Hỗn loạn - 3
 • Tàng hình - 10

Lãng Khách - Giai đoạn chuyển tiếpsửa

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 10 + 1 Song kích Song kích - 1
Level 11 + 3 Hỗn loạn (để mở khóa Tàng hình) Song kích - 1
Hỗn loạn - 3
Level 12 - 17 + 18 Song kích Song kích - 19
Hỗn loạn - 3
Level 18 + 1 Song kích
+ 2 Tàng hình
Song kích - MAX
Hỗn loạn - 3
Tàng hình - 2
Level 19 - 24 + 18 Tàng hình Song kích - MAX
Hỗn loạn - 3
Tàng hình - MAX
Level 25 - 30 + 9 Cơ thể nhanh nhẹn
+ 9 Hỗn loạn
Song kích - MAX
Hỗn loạn - 12
Tàng hình - MAX
Cơ thể nhanh nhẹn - 9

Đây cũng là một trong những cách kết thúc Job đơn giản, với 2 kĩ năng MAX và 2 kĩ năng "nửa" MAX

 • Song kích - MAX
 • Tàng hình - MAX
 • Cơ thể nhanh nhẹn - 9
 • Hỗn loạn - 12

Job 2sửa

Thích Kháchsửa

Ưu điểm của đường tăng này là kĩ năng Phi tiêu trí mạng VIP hơn skill Đòn trí mạng của Cung Thủ. Bạn hoàn toàn có thể nắm giữ được ưu thế từ những level đầu tiên.

Partysửa
Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Tinh thông vuốt Tinh thông vuốt - 1
Level 31 - 35 + 15 Hấp thu sinh lực Tinh thông vuốt - 1
Hấp thu sinh lực - 15
Level 36 - 38 + 4 Tinh thông vuốt (trước)
+ 5 Vuốt nâng cao (sau)
Tinh thông vuốt - 5
Hấp thu sinh lực - 15
Vuốt nâng cao - 5
Level 39 - 44 + 18 Tăng tốc Tinh thông vuốt - 5
Hấp thu sinh lực - 15
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - 18
Level 45 + 2 Tăng tốc
+ 1 Sống còn
Tinh thông vuốt - 5
Hấp thu sinh lực - 15
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1
Level 46 - 55 + 30 Phi tiêu trí mạng Tinh thông vuốt - 5
Hấp thu sinh lực - 15
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1
Phi tiêu trí mạng - MAX
Level 56 - 60 + 15 Hấp thu sinh lực Tinh thông vuốt - 5
Hấp thu sinh lực - MAX
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1
Phi tiêu trí mạng - MAX
Level 61 - 65 + 15 Tinh thông vuốt Tinh thông vuốt - MAX
Hấp thu sinh lực - MAX
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1
Phi tiêu trí mạng - MAX
Level 66 - 70 + 15 Vuốt nâng cao Tinh thông vuốt - MAX
Hấp thu sinh lực - MAX
Vuốt nâng cao - MAX
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1
Phi tiêu trí mạng - MAX
Party - Upgradesửa
Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Tinh thông vuốt Tinh thông vuốt - 1
Level 31 - 33 + 4 Tinh thông vuốt (trước)
+ 5 Vuốt nâng cao (sau)
Tinh thông vuốt - 5
Vuốt nâng cao - 5
Level 34 - 39 + 18 Tăng tốc Tinh thông vuốt - 5
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - 18
Level 40 + 2 Tăng tốc
+ 1 Phi tiêu trí mạng
Tinh thông vuốt - 5
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - MAX
Phi tiêu trí mạng - 1
Level 41 - 49 + 27 Phi tiêu trí mạng Tinh thông vuốt - 5
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - MAX
Phi tiêu trí mạng - 28
Level 50 + 2 Phi tiêu trí mạng
+ 1 Sống còn
Tinh thông vuốt - 5
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - MAX
Phi tiêu trí mạng - MAX
Sống còn - 1
Level 51 - 70 + MAX Tinh thông vuốt
+ MAX Vuốt nâng cao
+ MAX Hấp thu sinh lực
theo thứ tự gì cũng được
Tinh thông vuốt - MAX
Vuốt nâng cao - MAX
Tăng tốc - MAX
Phi tiêu trí mạng - MAX
Sống còn - 1
Hấp thu sinh lực - MAX
Solosửa

Đường tăng này khác với các đường Party, đơn giản là Phi tiêu trí mạngHấp thu sinh lực được đặt lên đầu

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Tinh thông vuốt Tinh thông vuốt - 1
Level 31 - 40 + 30 Hấp thu sinh lực Tinh thông vuốt - 1
Hấp thu sinh lực - MAX
Level 41 + 2 Hấp thu sinh lực
+ 1 Phi tiêu trí mạng
Tinh thông vuốt - 3
Hấp thu sinh lực - MAX
Phi tiêu trí mạng - 1
Level 42 - 50 + 27 Phi tiêu trí mạng Tinh thông vuốt - 3
Hấp thu sinh lực - MAX
Phi tiêu trí mạng - 28
Level 51 + 2 Phi tiêu trí mạng
+ 1 Tinh thông vuốt
Tinh thông vuốt - 4
Hấp thu sinh lực - MAX
Phi tiêu trí mạng - MAX
Level 52 - 53 + 1 Tinh thông vuốt (trước)
+ 5 Vuốt nâng cao (sau)
Tinh thông vuốt - 5
Hấp thu sinh lực - MAX
Phi tiêu trí mạng - MAX
Vuốt nâng cao - 5
Level 54 - 59 + 18 Tăng tốc Tinh thông vuốt - 5
Hấp thu sinh lực - MAX
Phi tiêu trí mạng - MAX
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - 18
Level 60 + 2 Tăng tốc
+ 1 Sống còn
Tinh thông vuốt - 5
Hấp thu sinh lực - MAX
Phi tiêu trí mạng - MAX
Vuốt nâng cao - 5
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1
Level 61 - 70 + 15 Vuốt nâng cao
+ 15 Tinh thông vuốt
theo thứ tự gì cũng được
Tinh thông vuốt - MAX
Hấp thu sinh lực - MAX
Phi tiêu trí mạng - MAX
Vuốt nâng cao - MAX
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1

Dù bạn tuân theo cách tăng này thì bạn cũng có 5 kĩ năng MAX và 1 điểm SP thừa:

 • Phi tiêu trí mạng - MAX
 • Hấp thu sinh lực - MAX
 • Tăng tốc - MAX
 • Tinh thông vuốt - MAX
 • Vuốt nâng cao - MAX
 • Sống còn - 1

Lãng Kháchsửa

Solosửa

Cách tăng này được áp dụng nhiều hơn cách tăng dưới (Party) bởi vì Song kích ở Job 1 có lực tấn công không ổn định (VD: 450 - 500 thì ổn định hơn 200 - 600)

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Tinh thông dao Tinh thông dao - 1
Level 31 - 40 + 30 Đòn liên hoàn Tinh thông dao - 1
Đòn liên hoàn - MAX
Level 41 - 43 + 4 Tinh thông dao (trước)
+ 5 Dao nâng cao (sau)
Tinh thông dao - 5
Đòn liên hoàn - MAX
Dao nâng cao - 5
Level 44 - 49 + 18 Tăng tốc Tinh thông dao - 5
Đòn liên hoàn - MAX
Dao nâng cao - 5
Tăng tốc - 18
Level 50 + 2 Tăng tốc
+ 1 Sống còn
Tinh thông dao - 5
Đòn liên hoàn - MAX
Dao nâng cao - 5
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1
Level 51 - 70 + MAX Tinh thông dao
+ MAX Dao nâng cao
+ MAX Đòn chớp nhoáng
theo thứ tự gì cũng được
Tinh thông dao - MAX
Đòn liên hoàn - MAX
Dao nâng cao - MAX
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1
Đòn chớp nhoáng - MAX
Party Questsửa

Đường này ưu tiên cho Tinh thông daoTăng tốc

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Tinh thông dao Tinh thông dao - 1
Level 31 - 36 + 18 Tăng tốc Tinh thông dao - 1
Tăng tốc - 18
Level 37 + 2 Tăng tốc
+ 1 Tinh thông dao
Tinh thông dao - 2
Tăng tốc - MAX
Level 38 - 43 + 18 Tinh thông dao Tinh thông dao - MAX
Tăng tốc - MAX
Level 44 - 70 + MAX Đòn liên hoàn
+ MAX Đòn chớp nhoáng
+ MAX Dao nâng cao
+ 1 Sống còn
theo thứ tự gì cũng được
Tinh thông dao - MAX
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1
Dao nâng cao - MAX
Đòn chớp nhoáng - MAX
Đòn liên hoàn - MAX
Thiefsửa

Đây cũng là một ưu điểm của Lãng Khách so với Thích Khách

Level Tăng điểm Kết quả sau khi tăng
Level 30 + 1 Tinh thông dao Tinh thông dao - 1
Level 31 - 33 + 4 Tinh thông dao (trước)
+ 5 Dao nâng cao
Tinh thông dao - 5
Dao nâng cao - 5
Level 34 + 3 Tăng tốc Tinh thông dao - 5
Dao nâng cao - 5
Tăng tốc - 3
Level 35 + 2 Tăng tốc
+ 1 Sống còn
Tinh thông dao - 5
Dao nâng cao - 5
Tăng tốc - 5
Sống còn - 1
Level 36 - 45 + 30 Đòn chớp nhoáng Tinh thông dao - 5
Dao nâng cao - 5
Tăng tốc - 5
Sống còn - 1
Đòn chớp nhoáng - MAX
Level 46 - 70 + MAX tất cả kĩ năng còn lại trừ Sống còn Tinh thông dao - MAX
Tăng tốc - MAX
Sống còn - 1
Dao nâng cao - MAX
Đòn chớp nhoáng - MAX
Đòn liên hoàn - MAX

Chung quy, bạn cũng có một bộ kĩ năng 5 kĩ năng MAX và 1 điểm SP thừa:

 • Đòn liên hoàn - MAX
 • Đòn chớp nhoáng - MAX
 • Tăng tốc - MAX
 • Tinh thông dao - MAX
 • Dao nâng cao - MAX
 • Sống còn - 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.