FANDOM


  • Citizen: (Job 0)


Khởi đầu của Resisten. Cứ thoải mái cộng điểm vì giai đoạn này qua rất nhanh, và bạn đủ điểm để cộng cho tất cả các skill. Làm quen với game nào!!!!
1. Crystal Throw: Ném một miếng Rue vào mob. (Max: 3)
Level 1: MP Cost: 3, Damage: 10
Level 2: MP Cost: 5, Damage: 25
Level 3: MP Cost: 7, Damage: 40
2. Infiltrate: Cho phép ẩn thân (không bị mob chạm phải) và di chuyển nhanh hơn trong thời gian ngắn. Cooldown: 1 min (Max: 3)

Level 1: MP Cost: 5, Duration: 10 sec, Movement Speed: +5.
Level 2: MP Cost: 10, Duration: 20 sec, Movement Speed: +10.
Level 3: MP Cost: 15, Duration: 30 sec, Movement Speed: +15.
3. Potion Mastery: Sử dụng Potion với hiệu quả cao hơn, đây là một chiêu cực kì có lợi về sau, tuy nhiên không áp dụng trên các potion tính theo phần trăm (Max: 3)
Level 1: Potion Effect: 110%
Level 2: Potion Effect: 120%
Level 3: Potion Effect: 130%

  • Đề nghị cộng skill:

Level 2 : Crystal Throw +1 (1)
Level 3 : Crystal Throw +1 (2)
Level 4 : Crystal Throw +1 (3)
Level 5 : Infiltrate +1 (1)
Level 6 : Infiltrate +1 (2)
Level 7 : Infiltrate +1 (3)
Level 8 : Potion Mastery +1 (1)
Level 9 : Potion Mastery +1 (2)
Level 10: Potion Mastery +1 (3)
Lý do: Cộng max Crytal Throw trước để có skill đánh xa, đừng lo lắng về mana, quest khởi đầu và mobs ở vùng đầu rớt rất nhiều bình MP để sử dụng trong quãng thời gian này. Ngoài ra, giai đoạn này trôi qua rất nhanh chả kịp nhận ra sự khác biệt, thường chỉ khoang 20 phút.
Chỗ train:
- Làm quest Edelstein khởi đầu là đủ đạt tới lv 10 để lên job 1 rồi

  • Battle Mage ( Job 1 ) : (Job 1)

Giai đoạn làm quen với Battle Mage những skill cơ bản có được lúc này. Skill Point vẫn đủ để cộng full điểm skill cho nên không cần phải đắn đo nhiều.
Lưu ý: Nhắc nhở trước, job 0 với 1 thì điểm cộng sao cũng được đến cuối cùng thì cũng max tất cả skill nhưng đến job 2 thì không đủ điểm để cộng full hết nên nghiên cứu cẩn thận không thì tốn tiền reset ráng chịu.
Triple Blow: Tấn công nhiều mobs mỗi con 3 cái (Max: 20)
Level 1: MP Cost: 10, Damage: 86%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 2: MP Cost: 11, Damage: 87%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 3: MP Cost: 11, Damage: 88%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 4: MP Cost: 12, Damage: 89%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 5: MP Cost: 12, Damage: 90%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 6: MP Cost: 13, Damage: 91%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 7: MP Cost: 13, Damage: 92%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 8: MP Cost: 14, Damage: 93%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 9: MP Cost: 14, Damage: 94%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 10: MP Cost: 15, Damage: 95%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 11: MP Cost: 15, Damage: 96%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 12: MP Cost: 16, Damage: 97%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 13: MP Cost: 16, Damage: 98%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 14: MP Cost: 17, Damage: 99%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 15: MP Cost: 17, Damage: 100%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 16: MP Cost: 18, Damage: 101%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 17: MP Cost: 18, Damage: 102%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 18: MP Cost: 19, Damage: 103%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 19: MP Cost: 19, Damage: 104%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6
Level 20: MP Cost: 20, Damage: 105%, Max Attacks: 3, Max Monsters Hit: 6

The Finisher: Bắn ra 1 tia sáng đập nguyên đám mobs phía trứơc. Chiêu này đặc biệt chỉ sử dụng được sau Blow skill. Về sau nhiều chiêu mạnh hơn nên ít xài (cái nào cũng được 4,5,6) (Max: 10)
Level 1: MP Cost: 21, Damage: 268%, Max Mobs Hit: 6, Enemy Defense Ignored: 2%
Level 2: MP Cost: 22, Damage: 276%, Max Mobs Hit: 6, Enemy Defense Ignored: 4%
Level 3: MP Cost: 23, Damage: 284%, Max Mobs Hit: 6, Enemy Defense Ignored: 6%
Level 4: MP Cost: 24, Damage: 292%, Max Mobs Hit: 6, Enemy Defense Ignored: 8%
Level 5: MP Cost: 25, Damage: 300%, Max Mobs Hit: 6, Enemy Defense Ignored: 10%
Level 6: MP Cost: 26, Damage: 308%, Max Mobs Hit: 6, Enemy Defense Ignored: 12%
Level 7: MP Cost: 27, Damage: 316%, Max Mobs Hit: 6, Enemy Defense Ignored: 14%
Level 8: MP Cost: 28, Damage: 324%, Max Mobs Hit: 6, Enemy Defense Ignored: 16%
Level 9: MP Cost: 29, Damage: 332%, Max Mobs Hit: 6, Enemy Defense Ignored: 18%
Level 10: MP Cost: 30, Damage: 340%, Max Mobs Hit: 6, Enemy Defense Ignored: 20%
Teleport: Dịch Chuyển Nhanh Về phía trước 1 đoạn ngắn sẽ tăng khi tăng skill. Đây là skill hỗ trợ rất tốt vì tăng khả năng farm lẫn di chuyển nhanh hơn 1 tí nhưng tốn Mp (Max: 15)
Level 1: MP Cost: 50, Range: 130
Level 2: MP Cost: 48, Range: 132
Level 3: MP Cost: 46, Range: 132
Level 4: MP Cost: 44, Range: 134
Level 5: MP Cost: 42, Range: 134
Level 6: MP Cost: 40, Range: 136
Level 7: MP Cost: 38, Range: 136
Level 8: MP Cost: 36, Range: 138
Level 9: MP Cost: 34, Range: 138
Level 10: MP Cost: 32, Range: 140
Level 11: MP Cost: 30, Range: 140
Level 12: MP Cost: 28, Range: 142
Level 13: MP Cost: 26, Range: 142
Level 14: MP Cost: 24, Range: 144
Level 15: MP Cost: 22, Range: 144
Dark Aura: Aura đầu tiên của Battle Mage tăng lượng damage lên đáng kể. (Max: 20)
Level 1: MP Cost: 15, Damage Done: +1%
Level 2: MP Cost: 15, Damage Done: +1%
Level 3: MP Cost: 15, Damage Done: +2%
Level 4: MP Cost: 15, Damage Done: +2%
Level 5: MP Cost: 15, Damage Done: +3%
Level 6: MP Cost: 20, Damage Done: +3%
Level 7: MP Cost: 20, Damage Done: +4%
Level 8: MP Cost: 20, Damage Done: +4%
Level 9: MP Cost: 20, Damage Done: +5%
Level 10: MP Cost: 20, Damage Done: +5%
Level 11: MP Cost: 25, Damage Done: +6%
Level 12: MP Cost: 25, Damage Done: +6%
Level 13: MP Cost: 25, Damage Done: +7%
Level 14: MP Cost: 25, Damage Done: +7%
Level 15: MP Cost: 25, Damage Done: +8%
Level 16: MP Cost: 30, Damage Done: +8%
Level 17: MP Cost: 30, Damage Done: +9%
Level 18: MP Cost: 30, Damage Done: +9%
Level 19: MP Cost: 30, Damage Done: +10%
Level 20: MP Cost: 30, Damage Done: +10%

  • Đề nghị cộng skill:

Chia làm 2 cách tùy theo cộng chiêu nào trước
Build 1: Di chuyển nhanh hơn với Teleport trước
Level 10:+5 Triple Blow (5)
Level 11: +3 Triple Blow (8)
Level 12: +3 Triple Blow (11)
Level 13: +3 Triple Blow (14)
Level 14: +3 Triple Blow (17)
Level 15: +3 Triple Blow (20)
Level 16: +1 The Finisher (1), +2 Teleport (2),
Level 17: +3 Teleport (5)
Level 18: +3 Teleport (8)
Level 19: +3 Teleport (11)
Level 20: +3 Teleport (14)
Level 21: +1 Teleport (15), +2 The Finisher (3)
Level 22: +3 The Finisher (6)
Level 23: +3 The Finisher (9)
Level 24: +1 The Finisher (10), +2 Dark Aura (2)
Level 25: +3 Dark Aura (5)
Level 26: +3 Dark Aura (8)
Level 27: +3 Dark Aura (11)
Level 28: +3 Dark Aura (14)
Level 29: +3 Dark Aura (17)
Level 30: +3 Dark Aura (20)
Build 2: Tăng damage tối đa với Dark Aura truớc
Level 10:+5 Triple Blow (5)
Level 11: +3 Triple Blow (8)
Level 12: +3 Triple Blow (11)
Level 13: +3 Triple Blow (14)
Level 14: +3 Triple Blow (17)
Level 15: +3 Triple Blow (20)
Level 16: +1 The Finisher (1), +2 Dark Aura (2)
Level 17: +3 Dark Aura (5)
Level 18: +3 Dark Aura (8)
Level 19: +3 Dark Aura (11)
Level 20: +3 Dark Aura (14)
Level 21: +3 Dark Aura (17)
Level 22: +3 Dark Aura (20)
Level 23: +3 The Finisher (4)
Level 24: +3 The Finisher (7)
Level 25: +3 The Finisher (10)
Level 26: +3 Teleport (3)
Level 27: +3 Teleport (6)
Level 28: +3 Teleport (9)
Level 29: +3 Teleport (12)
Level 30: +3 Teleport (15)

Battle Mage (Job 2):
Đính kèm 494Quad Blow: Phang 6 con mỗi con 4 cái (Max: 20)
Level 1: MP Cost: 20, Damage: 91%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 2: MP Cost: 21, Damage: 92%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 3: MP Cost: 21, Damage: 93%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 4: MP Cost: 22, Damage: 94%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 5: MP Cost: 22, Damage: 95%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 6: MP Cost: 23, Damage: 96%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 7: MP Cost: 23, Damage: 97%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 8: MP Cost: 24, Damage: 98%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 9: MP Cost: 24, Damage: 99%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 10: MP Cost: 25, Damage: 100%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 11: MP Cost: 25, Damage: 101%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 12: MP Cost: 26, Damage: 102%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 13: MP Cost: 26, Damage: 103%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 14: MP Cost: 27, Damage: 104%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 15: MP Cost: 27, Damage: 105%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 16: MP Cost: 28, Damage: 106%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 17: MP Cost: 28, Damage: 107%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 18: MP Cost: 29, Damage: 108%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 19: MP Cost: 29, Damage: 109%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Level 20: MP Cost: 30, Damage: 110%, Max Attacks: 4, Max Monsters Hit: 6
Đính kèm 495Dark Chain: Dùng xích kéo mobs về phía mính có thêm hiệu ứng Knocked Down làm mobs bị stun. (Max: 20)
Level 1: MP Cost: 12, Damage: 177%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 3 sec
Level 2: MP Cost: 12, Damage: 184%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 3 sec
Level 3: MP Cost: 14, Damage: 191%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 3 sec
Level 4: MP Cost: 14, Damage: 198%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 3 sec
Level 5: MP Cost: 16, Damage: 205%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 3 sec
Level 6: MP Cost: 16, Damage: 212%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 3 sec
Level 7: MP Cost: 18, Damage: 219%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 3 sec
Level 8: MP Cost: 18, Damage: 226%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 3 sec
Level 9: MP Cost: 20, Damage: 233%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 3 sec
Level 10: MP Cost: 20, Damage: 240%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 3 sec
Level 11: MP Cost: 22, Damage: 247%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 4 sec
Level 12: MP Cost: 22, Damage: 254%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 4 sec
Level 13: MP Cost: 24, Damage: 261%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 4 sec
Level 14: MP Cost: 24, Damage: 268%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 4 sec
Level 15: MP Cost: 26, Damage: 275%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 4 sec
Level 16: MP Cost: 26, Damage: 282%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 4 sec
Level 17: MP Cost: 28, Damage: 289%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 4 sec
Level 18: MP Cost: 28, Damage: 296%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 4 sec
Level 19: MP Cost: 30, Damage: 303%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 4 sec
Level 20: MP Cost: 30, Damage: 310%, Max Monsters Hit: 6, Knock Down Duration: 4 sec
Đính kèm 496Blue Aura: Chia damage mà party nhận được cho mọi thành viên trong nhóm. Lúc đầu thấy chiêu gì nhảm quá bỏ luôn, nhưng nó là skill cần thiết để học 1 skill quan trọng ở job 3 nên max nó luôn nhá (Max: 20)
Level 1: MP Cost: 24, 11% of the damage received by a party member is distributed, with 39% of that absorbed
Level 2: MP Cost: 24, 12% of the damage received by a party member is distributed, with 38% of that absorbed
Level 3: MP Cost: 26, 13% of the damage received by a party member is distributed, with 37% of that absorbed
Level 4: MP Cost: 26, 14% of the damage received by a party member is distributed, with 36% of that absorbed
Level 5: MP Cost: 28, 15% of the damage received by a party member is distributed, with 35% of that absorbed
Level 6: MP Cost: 28, 16% of the damage received by a party member is distributed, with 34% of that absorbed
Level 7: MP Cost: 30, 17% of the damage received by a party member is distributed, with 33% of that absorbed
Level 8: MP Cost: 30, 18% of the damage received by a party member is distributed, with 32% of that absorbed
Level 9: MP Cost: 32, 19% of the damage received by a party member is distributed, with 31% of that absorbed
Level 10: MP Cost: 32, 20% of the damage received by a party member is distributed, with 30% of that absorbed
Level 11: MP Cost: 34, 21% of the damage received by a party member is distributed, with 29% of that absorbed
Level 12: MP Cost: 34, 22% of the damage received by a party member is distributed, with 28% of that absorbed
Level 13: MP Cost: 36, 23% of the damage received by a party member is distributed, with 27% of that absorbed
Level 14: MP Cost: 36, 24% of the damage received by a party member is distributed, with 26% of that absorbed
Level 15: MP Cost: 38, 25% of the damage received by a party member is distributed, with 25% of that absorbed
Level 16: MP Cost: 38, 26% of the damage received by a party member is distributed, with 24% of that absorbed
Level 17: MP Cost: 40, 27% of the damage received by a party member is distributed, with 23% of that absorbed
Level 18: MP Cost: 40, 28% of the damage received by a party member is distributed, with 22% of that absorbed
Level 19: MP Cost: 42, 29% of the damage received by a party member is distributed, with 21% of that absorbed
Level 20: MP Cost: 42, 30% of the damage received by a party member is distributed, with 20% of that absorbed
Đính kèm 497Yellow Aura: Aura dùng tăng tốc độ di chuyển và đánh của party. + 1 step nghĩa là từ Normal lên Fast, Fast lên Faster (Max: 20)
Level 1: MP Cost: 12, Movement Speed: +1, Attack Speed: +1 step
Level 2: MP Cost: 12, Movement Speed: +2, Attack Speed: +1 step
Level 3: MP Cost: 12, Movement Speed: +3, Attack Speed: +1 step
Level 4: MP Cost: 12, Movement Speed: +4, Attack Speed: +1 step
Level 5: MP Cost: 12, Movement Speed: +5, Attack Speed: +1 step
Level 6: MP Cost: 14, Movement Speed: +6, Attack Speed: +1 step
Level 7: MP Cost: 14, Movement Speed: +7, Attack Speed: +1 step
Level 8: MP Cost: 14, Movement Speed: +8, Attack Speed: +1 step
Level 9: MP Cost: 14, Movement Speed: +9, Attack Speed: +1 step
Level 10: MP Cost: 14, Movement Speed: +10, Attack Speed: +1 step
Level 11: MP Cost: 16, Movement Speed: +11, Attack Speed: +1 step
Level 12: MP Cost: 16, Movement Speed: +12, Attack Speed: +1 step
Level 13: MP Cost: 16, Movement Speed: +13, Attack Speed: +1 step
Level 14: MP Cost: 16, Movement Speed: +14, Attack Speed: +1 step
Level 15: MP Cost: 16, Movement Speed: +15, Attack Speed: +1 step
Level 16: MP Cost: 18, Movement Speed: +16, Attack Speed: +1 step
Level 17: MP Cost: 18, Movement Speed: +17, Attack Speed: +1 step
Level 18: MP Cost: 18, Movement Speed: +18, Attack Speed: +1 step
Level 19: MP Cost: 18, Movement Speed: +19, Attack Speed: +1 step
Level 20: MP Cost: 18, Movement Speed: +20, Attack Speed: +1 step
Đính kèm 498Blood Drain: Hút máu dựa trên đòn đánh của bản thân. Chiêu này lúc đầu nhìn có vẻ rất lơn, tui max cái này và biết là sai lầm vì tăng skill chỉ tăng thời gian sử dụng + phần trăm máu hút được. Tuy nhiên chiêu này bị giới hạn ở 10 % máu max của bản thân (không tính equip hay skill), mà lúc sau damage của Battle Mage rất khủng lại đánh nhiều mobs cùng lúc nên lúc nào cũng vượt qua giới hạn này cả, nhất là khi đanh nhiều mobs cùng lúc. Nếu không có giới hạn này, tui phang 1 cái là đầy máu luôn rồi. Chỉ nên để ở skill 13 lí do là vì 4 skill lên 1 % máu hấp thụ, lên 13 là vừa đủ 3 % không cần nhiều hơn và thời gian tồn tại 99 s rất hợp vời skill Staff Booter. (Max: 20)
Level 1: MP Cost: 30, Duration: 63 sec, recovers HP equivalent to 1% of the damage you do
Level 2: MP Cost: 30, Duration: 66 sec, recovers HP equivalent to 1% of the damage you do
Level 3: MP Cost: 34, Duration: 69 sec, recovers HP equivalent to 1% of the damage you do
Level 4: MP Cost: 34, Duration: 72 sec, recovers HP equivalent to 1% of the damage you do
Level 5: MP Cost: 38, Duration: 75 sec, recovers HP equivalent to 2% of the damage you do
Level 6: MP Cost: 38, Duration: 78 sec, recovers HP equivalent to 2% of the damage you do
Level 7: MP Cost: 42, Duration: 81 sec, recovers HP equivalent to 2% of the damage you do
Level 8: MP Cost: 42, Duration: 84 sec, recovers HP equivalent to 2% of the damage you do
Level 9: MP Cost: 46, Duration: 87 sec, recovers HP equivalent to 3% of the damage you do
Level 10: MP Cost: 46, Duration: 90 sec, recovers HP equivalent to 3% of the damage you do
Level 11: MP Cost: 50, Duration: 93 sec, recovers HP equivalent to 3% of the damage you do
Level 12: MP Cost: 50, Duration: 96 sec, recovers HP equivalent to 3% of the damage you do
Level 13: MP Cost: 54, Duration: 99 sec, recovers HP equivalent to 4% of the damage you do
Level 14: MP Cost: 54, Duration: 102 sec, recovers HP equivalent to 4% of the damage you do
Level 15: MP Cost: 58, Duration: 105 sec, recovers HP equivalent to 4% of the damage you do
Level 16: MP Cost: 58, Duration: 108 sec, recovers HP equivalent to 4% of the damage you do
Level 17: MP Cost: 62, Duration: 111 sec, recovers HP equivalent to 5% of the damage you do
Level 18: MP Cost: 62, Duration: 114 sec, recovers HP equivalent to 5% of the damage you do
Level 19: MP Cost: 66, Duration: 117 sec, recovers HP equivalent to 5% of the damage you do
Level 20: MP Cost: 66, Duration: 120 sec, recovers HP equivalent to 5% of the damage you do

Staff Booster: Nhân đôi tốc độ tấn công của Staff. Nó với Buff Blood Drain nên được buff cùng nhau khi train làm tốc độ train tăng cao hơn (Max: 20)

Level 1: MP Cost: 58, Duration: 33 sec
Level 2: MP Cost: 56, Duration: 36 sec
Level 3: MP Cost: 54, Duration: 39 sec
Level 4: MP Cost: 52, Duration: 42 sec
Level 5: MP Cost: 50, Duration: 45 sec
Level 6: MP Cost: 48, Duration: 48 sec
Level 7: MP Cost: 46, Duration: 51 sec
Level 8: MP Cost: 44, Duration: 54 sec
Level 9: MP Cost: 42, Duration: 57 sec
Level 10: MP Cost: 40, Duration: 60 sec
Level 11: MP Cost: 38, Duration: 63 sec
Level 12: MP Cost: 36, Duration: 66 sec
Level 13: MP Cost: 34, Duration: 69 sec
Level 14: MP Cost: 32, Duration: 72 sec
Level 15: MP Cost: 30, Duration: 75 sec
Level 16: MP Cost: 28, Duration: 78 sec
Level 17: MP Cost: 26, Duration: 81 sec
Level 18: MP Cost: 24, Duration: 84 sec
Level 19: MP Cost: 22, Duration: 87 sec
Level 20: MP Cost: 20, Duration: 90 sec
Staff Mastery: Tăng Độ Tinh Thông Gậy , Magic Attack, và Critical Hit Rate. Cực kì quan trọng, tăng damage và critical khủng. Max sớm nhất có thể(Max: 20)
Level 1: Staff Mastery: +12%, Magic ATT: +1, Critical Hit Rate: +2%
Level 2: Staff Mastery: +14%, Magic ATT: +1, Critical Hit Rate: +4%
Level 3: Staff Mastery: +16%, Magic ATT: +2, Critical Hit Rate: +6%
Level 4: Staff Mastery: +18%, Magic ATT: +2, Critical Hit Rate: +8%
Level 5: Staff Mastery: +20%, Magic ATT: +3, Critical Hit Rate: +10%
Level 6: Staff Mastery: +22%, Magic ATT: +3, Critical Hit Rate: +12%
Level 7: Staff Mastery: +24%, Magic ATT: +4, Critical Hit Rate: +14%
Level 8: Staff Mastery: +26%, Magic ATT: +4, Critical Hit Rate: +16%
Level 9: Staff Mastery: +28%, Magic ATT: +5, Critical Hit Rate: +18%
Level 10: Staff Mastery: +30%, Magic ATT: +5, Critical Hit Rate: +20%
Level 11: Staff Mastery: +32%, Magic ATT: +6, Critical Hit Rate: +22%
Level 12: Staff Mastery: +34%, Magic ATT: +6, Critical Hit Rate: +24%
Level 13: Staff Mastery: +36%, Magic ATT: +7, Critical Hit Rate: +26%
Level 14: Staff Mastery: +38%, Magic ATT: +7, Critical Hit Rate: +28%
Level 15: Staff Mastery: +40%, Magic ATT: +8, Critical Hit Rate: +30%
Level 16: Staff Mastery: +42%, Magic ATT: +8, Critical Hit Rate: +32%
Level 17: Staff Mastery: +44%, Magic ATT: +9, Critical Hit Rate: +34%
Level 18: Staff Mastery: +46%, Magic ATT: +9, Critical Hit Rate: +36%
Level 19: Staff Mastery: +48%, Magic ATT: +10, Critical Hit Rate: +38%
Level 20: Staff Mastery: +50%, Magic ATT: +10, Critical Hit Rate: +40%

  • Đề nghị cộng skill:

Tùy theo độ làm biếng, kĩ năng mà chia làm 3 cách build:
Build 1: Buff lâu hơn đỡ mất thời gian buff lại. Để Blood thấp khá nguy hiểm nhưng về sau thì không có vấn đề gì khi damage khủng bù lại
Level 30: +1 Quad Blow (1), +1 Dark Chain (1), +1 Staff Mastery (1)
Level 31: +3 Staff Mastery (4)
Level 32: +1 Staff Mastery (5), +2 Staff Booster (2)
Level 33: +3 Staff Booster (5)
Level 34: +3 Staff Booster (8)
Level 35: +3 Staff Booster (11)
Level 36: +3 Staff Mastery (8)
Level 37: +3 Staff Mastery (11)
Level 38: +3 Staff Mastery (14)
Level 39: +3 Staff Mastery (17)
Level 40: +3 Staff Mastery (20)
Level 41: +3 Quad Blow (4)
Level 42: +3 Quad Blow (7)
Level 43: +3 Quad Blow (10)
Level 44: +3 Quad Blow (13)
Level 45: +3 Quad Blow (16)
Level 46: +2 Quad Blow (19)
Level 47: +1 Quad Blow (20), +2 Dark Chain (3)
Level 48: +3 Dark Chain (6)
Level 49: +3 Dark Chain (9)
Level 50: +3 Dark Chain (12)
Level 51: +3 Dark Chain (15)
Level 52: +3 Dark Chain (18)
Level 53: +3 Dark Chain (20), +1 Yellow Aura (1)
Level 54: +3 Yellow Aura (4)
Level 55: +3 Yellow Aura (7)
Level 56: +3 Yellow Aura (10)
Level 57: +3 Yellow Aura (13)
Level 58: +3 Yellow Aura (16)
Level 59: +3 Yellow Aura (19)
Level 60: +1 Yellow Aura (20), +2 Staff Booster (13)
Level 61: +3 Staff Booster (16)
Level 62: +3 Staff Booster (19)
Level 63: +1 Staff Booster (20), +2 Blue Aura (2)
Level 64: +3 Blue Aura (5)
Level 65: +3 Blue Aura (8)
Level 66: +3 Blue Aura (11)
Level 67: +3 Blue Aura (14)
Level 68: +3 Blue Aura (17)
Level 69: +3 Blue Aura (20)
Level 70: +3 Blood Drain (3)
Build 2: Tiết kiệm Potion
Level 30: +1 Quad Blow (1), +1 Dark Chain (1), +1 Staff Mastery (1)
Level 31: +3 Staff Mastery (4)
Level 32: +1 Staff Mastery (5), +2 Staff Booster (2)
Level 33: +3 Staff Booster (5)
Level 34: +3 Staff Booster (8)
Level 35: +3 Staff Booster (11)
Level 36: +3 Staff Mastery (8)
Level 37: +3 Staff Mastery (11)
Level 38: +3 Staff Mastery (14)
Level 39: +3 Staff Mastery (17)
Level 40: +3 Staff Mastery (20)
Level 41: +3 Quad Blow (4)
Level 42: +3 Quad Blow (7)
Level 43: +3 Quad Blow (10)
Level 44: +3 Quad Blow (13)
Level 45: +3 Quad Blow (16)
Level 46: +2 Quad Blow (19)
Level 47: +1 Quad Blow (20), +2 Dark Chain (3)
Level 48: +3 Dark Chain (6)
Level 49: +3 Dark Chain (9)
Level 50: +3 Dark Chain (12)
Level 51: +3 Dark Chain (15)
Level 52: +3 Dark Chain (18)
Level 53: +3 Dark Chain (20), +1 Yellow Aura (1)
Level 54: +3 Yellow Aura (4)
Level 55: +3 Yellow Aura (7)
Level 56: +3 Yellow Aura (10)
Level 57: +3 Yellow Aura (13)
Level 58: +3 Yellow Aura (16)
Level 59: +3 Yellow Aura (19)
Level 60: +1 Yellow Aura (20), +2 Blood Drain (2)
Level 61: +1 Blood Drain (3), +2 Staff Booster (13)
Level 62: +1 Blood Drain (4), +2 Staff Booster (15)
Level 63: +1 Blood Drain (5), +2 Staff Booster (17)
Level 64: +1 Blood Drain (6), +2 Blue Aura (2)
Level 65: +3 Blue Aura (5)
Level 66: +3 Blue Aura (8)
Level 67: +3 Blue Aura (11)
Level 68: +3 Blue Aura (14)
Level 69: +3 Blue Aura (17)
Level 70: +3 Blue Aura (20)

Build 3: Build tốc độ đánh
Level 30: +1 Quad Blow (1), +1 Dark Chain (1), +1 Yellow Aura (1)
Level 31: +3 Staff Mastery (3)
Level 32: +2 Staff Mastery (5), +1 Staff Booster (1)
Level 33: +3 Staff Booster (4)
Level 34: +2 Staff Booster (6), +1 Staff Mastery (6)
Level 35: +3 Staff Mastery (9)
Level 36: +3 Staff Mastery (12)
Level 37: +3 Staff Mastery (15)
Level 38: +3 Staff Mastery (18)
Level 39: +2 Staff Mastery (20), +1 Quad Blow (2)
Level 40: +3 Quad Blow (5)
Level 41: +3 Quad Blow (8)
Level 42: +3 Quad Blow (11)
Level 43: +3 Quad Blow (14)
Level 44: +3 Quad Blow (17)
Level 45: +3 Quad Blow (20)
Level 46: +3 Yellow Aura (4)
Level 47: +3 Yellow Aura (7)
Level 48: +3 Yellow Aura (10)
Level 49: +3 Yellow Aura (13)
Level 50: +3 Yellow Aura (16)
Level 51: +3 Yellow Aura (19)
Level 52: +1 Yellow Aura (20), +2 Staff Booster (8)
Level 53: +3 Staff Booster (11)
Level 54: +3 Staff Booster (14)
Level 55: +3 Staff Booster (17)
Level 56: +3 Blood Drain (3)
Level 57: +3 Blood Drain (6)
Level 58: +3 Dark Chain (4)
Level 59: +3 Dark Chain (7)
Level 60: +3 Dark Chain (10)
Level 61: +3 Dark Chain (13)
Level 62: +3 Dark Chain (16)
Level 63: +3 Dark Chain (19)
Level 64: +1 Dark Chain (20), +2 Blue Aura (2)
Level 65: +3 Blue Aura (5)
Level 66: +3 Blue Aura (8)
Level 67: +3 Blue Aura (11)
Level 68: +3 Blue Aura (14)
Level 69: +3 Blue Aura (17)
Level 70: +3 Blue Aura (20)
Lưu ý: Blue Aura và Yellow Aura rất quan trọng, phải max trong khi Blood Drain và Staff Booter có thể không max. Staff Mastery cần max sớm nhất có thể để tăng dam lên cao nhất. Vì tăng QuadBlow không có lơi bằng, 1 skill vào Quad Blow tăng 1 % damage nhưng chỉ có mỗi nó thôi còn Staff Master không chỉ tăng 1 % cho mọi skill mà còn tăng Mastery và Critical lợi hơn nhiều.

Battle Mage (Job 3):
Quintuple Blowhang 6 con mỗi con 5 cái (Max: 20)
Level 1: MP Cost: 30, Damage: 96%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 2: MP Cost: 30, Damage: 97%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 3: MP Cost: 30, Damage: 98%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 4: MP Cost: 30, Damage: 99%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 5: MP Cost: 30, Damage: 100%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 6: MP Cost: 34, Damage: 101%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 7: MP Cost: 34, Damage: 102%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 8: MP Cost: 34, Damage: 103%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 9: MP Cost: 34, Damage: 104%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 10: MP Cost: 34, Damage: 105%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 11: MP Cost: 38, Damage: 106%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 12: MP Cost: 38, Damage: 107%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 13: MP Cost: 38, Damage: 108%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 14: MP Cost: 38, Damage: 109%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 15: MP Cost: 38, Damage: 110%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 16: MP Cost: 42, Damage: 111%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 17: MP Cost: 42, Damage: 112%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 18: MP Cost: 42, Damage: 113%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 19: MP Cost: 42, Damage: 114%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Level 20: MP Cost: 42, Damage: 115%, Max Attacks: 5, Max Monsters Hit: 6
Dark Shock: Tạo ra vùng điện từ với 2 hắc cầu có khả năng tăng Critical. Lúc đầu skill delay khá lâu nhưng tăng max thì chơi được cũng khá nhanh lúc đó cooldown chỉ còn 5 s(Max: 20)
Level 1: MP Cost: 25, Damage: 848% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 5%, Cooldown: 15 sec
Level 2: MP Cost: 25, Damage: 856% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 6%, Cooldown: 14 sec
Level 3: MP Cost: 25, Damage: 864% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 6%, Cooldown: 14 sec
Level 4: MP Cost: 25, Damage: 872% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 7%, Cooldown: 13 sec
Level 5: MP Cost: 30, Damage: 880% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 7%, Cooldown: 13 sec
Level 6: MP Cost: 30, Damage: 888% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 8%, Cooldown: 12 sec
Level 7: MP Cost: 30, Damage: 896% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 8%, Cooldown: 12 sec
Level 8: MP Cost: 30, Damage: 904% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 9%, Cooldown: 11 sec
Level 9: MP Cost: 35, Damage: 912% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 9%, Cooldown: 11 sec
Level 10: MP Cost: 35, Damage: 920% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 10%, Cooldown: 10 sec
Level 11: MP Cost: 35, Damage: 928% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 10%, Cooldown: 10 sec
Level 12: MP Cost: 35, Damage: 936% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 11%, Cooldown: 9 sec
Level 13: MP Cost: 40, Damage: 944% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 11%, Cooldown: 9 sec
Level 14: MP Cost: 40, Damage: 952% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 12%, Cooldown: 8 sec
Level 15: MP Cost: 40, Damage: 960% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 12%, Cooldown: 8 sec
Level 16: MP Cost: 40, Damage: 968% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 13%, Cooldown: 7 sec
Level 17: MP Cost: 45, Damage: 976% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 13%, Cooldown: 7 sec
Level 18: MP Cost: 45, Damage: 984% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 14%, Cooldown: 6 sec
Level 19: MP Cost: 45, Damage: 992% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 14%, Cooldown: 6 sec
Level 20: MP Cost: 45, Damage: 1000% Max Monsters Hit: 6, Additional Critical Hit Rate: 15%, Cooldown: 5 sec
Battle Mastery: Tăng damage và tăng damage critical nhỏ nhất. Đơn giản thế này damage critical là từ 120 - 150 % damage thường thì max skill này damage critical sẽ từ 140 - 150% (Max: 20)
Level 1: Damage: 11%, Minimum Critical Damage: +1%
Level 2: Damage: 12%, Minimum Critical Damage: +2%
Level 3: Damage: 13%, Minimum Critical Damage: +3%
Level 4: Damage: 14%, Minimum Critical Damage: +4%
Level 5: Damage: 15%, Minimum Critical Damage: +5%
Level 6: Damage: 16%, Minimum Critical Damage: +6%
Level 7: Damage: 17%, Minimum Critical Damage: +7%
Level 8: Damage: 18%, Minimum Critical Damage: +8%
Level 9: Damage: 19%, Minimum Critical Damage: +9%
Level 10: Damage: 20%, Minimum Critical Damage: +10%
Level 11: Damage: 21%, Minimum Critical Damage: +11%
Level 12: Damage: 22%, Minimum Critical Damage: +12%
Level 13: Damage: 23%, Minimum Critical Damage: +13%
Level 14: Damage: 24%, Minimum Critical Damage: +14%
Level 15: Damage: 25%, Minimum Critical Damage: +15%
Level 16: Damage: 26%, Minimum Critical Damage: +16%
Level 17: Damage: 27%, Minimum Critical Damage: +17%
Level 18: Damage: 28%, Minimum Critical Damage: +18%
Level 19: Damage: 29%, Minimum Critical Damage: +19%
Level 20: Damage: 30%, Minimum Critical Damage: +20%
Conversion: Tăng Max HP trong một khoảng thời gian cố định. Khi Max là tăng máu gấp đôi (Max: 10)
Level 1: MP Cost: 1900, MaxHP +64%, Duration: 54 sec
Level 2: MP Cost: 1800, MaxHP +68%, Duration: 58 sec
Level 3: MP Cost: 1700, MaxHP +72%, Duration: 62 sec
Level 4: MP Cost: 1600, MaxHP +76%, Duration: 66 sec
Level 5: MP Cost: 1500, MaxHP +80%, Duration: 70 sec
Level 6: MP Cost: 1400, MaxHP +84%, Duration: 74 sec
Level 7: MP Cost: 1300, MaxHP +88%, Duration: 78 sec
Level 8: MP Cost: 1200, MaxHP +92%, Duration: 82 sec
Level 9: MP Cost: 1100, MaxHP +96%, Duration: 86 sec
Level 10: MP Cost: 1000, MaxHP +100%, Duration: 90 sec
Advanced Blue Aura: Nâng cấp của Blue Aura job trước, tuy nhiên giờ có thêm passive effect là tăng thêm DEF cho element. Tác dụng tòan party (Max: 20)
Level 1: Active Effects - MP Cost: 44, absorbs 19% of the distributed damage, Defense: +3%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +1%, Elemenatal Resistance: +1%
Level 2: Active Effects - MP Cost: 44, absorbs 19% of the distributed damage, Defense: +6%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +2%, Elemenatal Resistance: +2%
Level 3: Active Effects - MP Cost: 46, absorbs 18% of the distributed damage, Defense: +9%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +3%, Elemenatal Resistance: +3%
Level 4: Active Effects - MP Cost: 46, absorbs 18% of the distributed damage, Defense: +12%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +4%, Elemenatal Resistance: +4%
Level 5: Active Effects - MP Cost: 48, absorbs 17% of the distributed damage, Defense: +15%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +5%, Elemenatal Resistance: +5%
Level 6: Active Effects - MP Cost: 48, absorbs 17% of the distributed damage, Defense: +18%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +6%, Elemenatal Resistance: +6%
Level 7: Active Effects - MP Cost: 50, absorbs 16% of the distributed damage, Defense: +21%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +7%, Elemenatal Resistance: +7%
Level 8: Active Effects - MP Cost: 50, absorbs 16% of the distributed damage, Defense: +24%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +8%, Elemenatal Resistance: +8%
Level 9: Active Effects - MP Cost: 52, absorbs 15% of the distributed damage, Defense: +27%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +9%, Elemenatal Resistance: +9%
Level 10: Active Effects - MP Cost: 52, absorbs 15% of the distributed damage, Defense: +30%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +10%, Elemenatal Resistance: +10%
Level 11: Active Effects - MP Cost: 54, absorbs 14% of the distributed damage, Defense: +33%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +11%, Elemenatal Resistance: +11%
Level 12: Active Effects - MP Cost: 54, absorbs 14% of the distributed damage, Defense: +36%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +12%, Elemenatal Resistance: +12%
Level 13: Active Effects - MP Cost: 56, absorbs 13% of the distributed damage, Defense: +39%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +13%, Elemenatal Resistance: +13%
Level 14: Active Effects - MP Cost: 56, absorbs 13% of the distributed damage, Defense: +42%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +14%, Elemenatal Resistance: +14%
Level 15: Active Effects - MP Cost: 58, absorbs 12% of the distributed damage, Defense: +45%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +15%, Elemenatal Resistance: +15%
Level 16: Active Effects - MP Cost: 58, absorbs 12% of the distributed damage, Defense: +48%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +16%, Elemenatal Resistance: +16%
Level 17: Active Effects - MP Cost: 60, absorbs 11% of the distributed damage, Defense: +51%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +17%, Elemenatal Resistance: +17%
Level 18: Active Effects - MP Cost: 60, absorbs 11% of the distributed damage, Defense: +54%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +18%, Elemenatal Resistance: +18%
Level 19: Active Effects - MP Cost: 62, absorbs 10% of the distributed damage, Defense: +57%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +19%, Elemenatal Resistance: +19%
Level 20: Active Effects - MP Cost: 62, absorbs 10% of the distributed damage, Defense: +60%. Passive Effects - Abnormal Status Resistance: +20%, Elemenatal Resistance: +20%

Body Boost: Chiêu boost damage cực mạnh của Battle Mage, tăng thêm 40 % damage nếu dùng Dark Aura, tăng tốc độ đánh cao hơn với Yellow Aura và cho thời gian bất tử với Blue Aura. Chiêu không thể thiếu nhưng yêu cầu 10 point vào 3 aura. Tui không biết nên để Blue Aura chỉ có 3, lúc trước skill này bị lỗi không cộng được nhưng giờ thì đã fix bug rồi (Max: 20)
Level 1: MP Cost: 52, Cooldown: 180 sec. Dark Aura: Attack +2% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +2 for 60 sec, Attack Speed +2, 2% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 2: MP Cost: 54, Cooldown: 174 sec. Dark Aura: Attack +4% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +4 for 60 sec, Attack Speed +2, 4% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 3: MP Cost: 56, Cooldown: 174 sec. Dark Aura: Attack +6% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +6 for 60 sec, Attack Speed +2, 6% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 4: MP Cost: 58, Cooldown: 168 sec. Dark Aura: Attack +8% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +8 for 60 sec, Attack Speed +2, 8% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 5: MP Cost: 60, Cooldown: 168 sec. Dark Aura: Attack +10% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +10 for 60 sec, Attack Speed +2, 10% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 6: MP Cost: 62, Cooldown: 162 sec. Dark Aura: Attack +12% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +12 for 60 sec, Attack Speed +2, 12% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 7: MP Cost: 64, Cooldown: 162 sec. Dark Aura: Attack +14% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +14 for 60 sec, Attack Speed +2, 14% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 8: MP Cost: 66, Cooldown: 156 sec. Dark Aura: Attack +16% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +16 for 60 sec, Attack Speed +2, 16% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 9: MP Cost: 68, Cooldown: 156 sec. Dark Aura: Attack +18% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +18 for 60 sec, Attack Speed +2, 18% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 10: MP Cost: 70, Cooldown: 150 sec. Dark Aura: Attack +20% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +20 for 60 sec, Attack Speed +2, 20% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 11: MP Cost: 72, Cooldown: 150 sec. Dark Aura: Attack +22% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +22 for 60 sec, Attack Speed +2, 22% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 12: MP Cost: 74, Cooldown: 144 sec. Dark Aura: Attack +24% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +24 for 60 sec, Attack Speed +2, 24% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 13: MP Cost: 76, Cooldown: 144 sec. Dark Aura: Attack +26% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +26 for 60 sec, Attack Speed +2, 26% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 14: MP Cost: 78, Cooldown: 138 sec. Dark Aura: Attack +28% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +28 for 60 sec, Attack Speed +2, 28% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 15: MP Cost: 80, Cooldown: 138 sec. Dark Aura: Attack +30% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +30 for 60 sec, Attack Speed +2, 30% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 16: MP Cost: 82, Cooldown: 132 sec. Dark Aura: Attack +32% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +32 for 60 sec, Attack Speed +2, 32% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 17: MP Cost: 84, Cooldown: 132 sec. Dark Aura: Attack +34% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +34 for 60 sec, Attack Speed +2, 34% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 18: MP Cost: 86, Cooldown: 126 sec. Dark Aura: Attack +36% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +36 for 60 sec, Attack Speed +2, 36% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 19: MP Cost: 88, Cooldown: 126 sec. Dark Aura: Attack +38% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +38 for 60 sec, Attack Speed +2, 38% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Level 20: MP Cost: 90, Cooldown: 120 sec. Dark Aura: Attack +40% for 60 sec. Yellow Aura: Speed +40 for 60 sec, Attack Speed +2, 40% chance of evading enemy attack. Blue Aura: Invincible for 10 sec
Summon Reaper Buff: Có khả năng có tử thần hiện lên khi giết mob (Đánh chết nó mới có không phải đánh không là ra đâu, đánh không mà ra thì Reaper nó đầy cả Map rồi)(Max: 20)
Level 1: MP Cost: 45, Summon Chance: 1%, Buff Duration: 63 sec. Reaper's Damage: 205%. Reaper Duration: 10 sec
Level 2: MP Cost: 45, Summon Chance: 1%, Buff Duration: 66 sec. Reaper's Damage: 210%. Reaper Duration: 11 sec
Level 3: MP Cost: 45, Summon Chance: 2%, Buff Duration: 69 sec. Reaper's Damage: 215%. Reaper Duration: 11 sec
Level 4: MP Cost: 45, Summon Chance: 2%, Buff Duration: 72 sec. Reaper's Damage: 220%. Reaper Duration: 12 sec
Level 5: MP Cost: 45, Summon Chance: 3%, Buff Duration: 75 sec. Reaper's Damage: 225%. Reaper Duration: 12 sec
Level 6: MP Cost: 60, Summon Chance: 3%, Buff Duration: 78 sec. Reaper's Damage: 230%. Reaper Duration: 13 sec
Level 7: MP Cost: 60, Summon Chance: 4%, Buff Duration: 81 sec. Reaper's Damage: 235%. Reaper Duration: 13 sec
Level 8: MP Cost: 60, Summon Chance: 4%, Buff Duration: 84 sec. Reaper's Damage: 240%. Reaper Duration: 14 sec
Level 9: MP Cost: 60, Summon Chance: 5%, Buff Duration: 87 sec. Reaper's Damage: 245%. Reaper Duration: 14 sec
Level 10: MP Cost: 60, Summon Chance: 5%, Buff Duration: 90 sec. Reaper's Damage: 250%. Reaper Duration: 15 sec
Level 11: MP Cost: 75, Summon Chance: 6%, Buff Duration: 93 sec. Reaper's Damage: 255%. Reaper Duration: 15 sec
Level 12: MP Cost: 75, Summon Chance: 6%, Buff Duration: 96 sec. Reaper's Damage: 260%. Reaper Duration: 16 sec
Level 13: MP Cost: 75, Summon Chance: 7%, Buff Duration: 99 sec. Reaper's Damage: 265%. Reaper Duration: 16 sec
Level 14: MP Cost: 75, Summon Chance: 7%, Buff Duration: 102 sec. Reaper's Damage: 270%. Reaper Duration: 17 sec
Level 15: MP Cost: 75, Summon Chance: 8%, Buff Duration: 105 sec. Reaper's Damage: 275%. Reaper Duration: 17 sec
Level 16: MP Cost: 90, Summon Chance: 8%, Buff Duration: 108 sec. Reaper's Damage: 280%. Reaper Duration: 18 sec
Level 17: MP Cost: 90, Summon Chance: 9%, Buff Duration: 111 sec. Reaper's Damage: 285%. Reaper Duration: 18 sec
Level 18: MP Cost: 90, Summon Chance: 9%, Buff Duration: 114 sec. Reaper's Damage: 290%. Reaper Duration: 19 sec
Level 19: MP Cost: 90, Summon Chance: 10%, Buff Duration: 117 sec. Reaper's Damage: 295%. Reaper Duration: 19 sec
Level 20: MP Cost: 90, Summon Chance: 10%, Buff Duration: 120 sec. Reaper's Damage: 300%. Reaper Duration: 20 sec
Teleport Mastery: Skill hỗ trợ cho Teleport, giờ teleport gây damage, kết kợp với Advance Dark Chain thì tuyệt vời, mob luôn thiếu khi train bằng Battle Mage. Kích họat mới có tác dụng không thì cũng như thường thôi.(Max: 10)

Level 1: MP Cost: 2, Damage: 210%, Max Monsters Hit: 6, Stun Chance: 35%, Stun Duration: 2 sec, Teleport Distance: +2
Level 2: MP Cost: 4, Damage: 220%, Max Monsters Hit: 6, Stun Chance: 40%, Stun Duration: 2 sec, Teleport Distance: +4
Level 3: MP Cost: 6, Damage: 230%, Max Monsters Hit: 6, Stun Chance: 45%, Stun Duration: 2 sec, Teleport Distance: +6
Level 4: MP Cost: 8, Damage: 240%, Max Monsters Hit: 6, Stun Chance: 50%, Stun Duration: 2 sec, Teleport Distance: +8
Level 5: MP Cost: 10, Damage: 250%, Max Monsters Hit: 6, Stun Chance: 55%, Stun Duration: 3 sec, Teleport Distance: +10
Level 6: MP Cost: 12, Damage: 260%, Max Monsters Hit: 6, Stun Chance: 60%, Stun Duration: 3 sec, Teleport Distance: +12
Level 7: MP Cost: 14, Damage: 270%, Max Monsters Hit: 6, Stun Chance: 65%, Stun Duration: 3 sec, Teleport Distance: +14
Level 8: MP Cost: 16, Damage: 280%, Max Monsters Hit: 6, Stun Chance: 70%, Stun Duration: 3 sec, Teleport Distance: +16
Level 9: MP Cost: 18, Damage: 290%, Max Monsters Hit: 6, Stun Chance: 75%, Stun Duration: 3 sec, Teleport Distance: +18
Level 10: MP Cost: 20, Damage: 300%, Max Monsters Hit: 6, Stun Chance: 80%, Stun Duration: 4 sec, Teleport Distance: +20
Stance : Bằng sự tập trung cao độ và kháng cự ngoan cường, cho phép nhân vật giữ vững vị trí dù có bị quái tấn công.
Level 1: MP Cost: 60, Knock-back Resist Chance: 36%, Duration: 30 sec
Level 2: MP Cost: 65, Knock-back Resist Chance: 42%, Duration: 60 sec
Level 3: MP Cost: 65, Knock-back Resist Chance: 48%, Duration: 90 sec
Level 4: MP Cost: 70, Knock-back Resist Chance: 54%, Duration: 120 sec
Level 5: MP Cost: 75, Knock-back Resist Chance: 60%, Duration: 150 sec
Level 6: MP Cost: 75, Knock-back Resist Chance: 66%, Duration: 180 sec
Level 7: MP Cost: 80, Knock-back Resist Chance: 72%, Duration: 210 sec
Level 8: MP Cost: 80, Knock-back Resist Chance: 78%, Duration: 240 sec
Level 9: MP Cost: 85, Knock-back Resist Chance: 84%, Duration: 270 sec
Level 10: MP Cost: 90, Knock-back Resist Chance: 90%, Duration: 300 sec

  • JOb 4 update sau nhe

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên