FANDOM


Cú đâm cuối cùng Cú đâm cuối cùng


Tác dụng : Sau khi tập trung năng lượng, hợp thể song đao vào làm thành một mũi dao cực lớn và đâm thẳng vào quái vật, gây sát thương vật lý rất lớn đồng thời tăng sức mạnh cho nhân vật trong một khoảng thời gian.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Final cut demonstration

l
v

Final cut demonstration 2


 • Cấp 1 : Nội lực - 150. Tấn công + 920 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 40 % trong 30 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 150. Tấn công + 940 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 40 % trong 30 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 150. Tấn công + 960 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 40 % trong 30 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 150. Tấn công + 980 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 40 % trong 30 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 150. Tấn công + 1000 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 40 % trong 30 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 200. Tấn công + 1020 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 45 % trong 35 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 200. Tấn công + 1040 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 45 % trong 35 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 200. Tấn công + 1060 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 45 % trong 35 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 200. Tấn công + 1080 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 45 % trong 35 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 200. Tấn công + 1100 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 45 % trong 35 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 250. Tấn công + 1120 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 50 % trong 40 giây. Thời gian chờ : 105 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 250. Tấn công + 1140 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 50 % trong 40 giây. Thời gian chờ : 105 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 250. Tấn công + 1160 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 50 % trong 40 giây. Thời gian chờ : 105 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 250. Tấn công + 1180 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 50 % trong 40 giây. Thời gian chờ : 105 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 250. Tấn công + 1200 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 50 % trong 40 giây. Thời gian chờ : 105 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 300. Tấn công + 1220 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 55 % trong 45 giây. Thời gian chờ : 110 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 300. Tấn công + 1240 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 55 % trong 45 giây. Thời gian chờ : 110 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 300. Tấn công + 1260 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 55 % trong 45 giây. Thời gian chờ : 110 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 300. Tấn công + 1280 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 55 % trong 45 giây. Thời gian chờ : 110 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 300. Tấn công + 1300 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 55 % trong 45 giây. Thời gian chờ : 110 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 330. Tấn công + 1320 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 60 % trong 50 giây. Thời gian chờ : 105 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 330. Tấn công + 1340 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 60 % trong 50 giây. Thời gian chờ : 105 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 330. Tấn công + 1360 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 60 % trong 50 giây. Thời gian chờ : 105 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 330. Tấn công + 1380 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 60 % trong 50 giây. Thời gian chờ : 105 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 330. Tấn công + 1400 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 60 % trong 50 giây. Thời gian chờ : 105 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 300. Tấn công + 1420 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 65 % trong 55 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 300. Tấn công + 1440 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 65 % trong 55 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 300. Tấn công + 1460 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 65 % trong 55 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 300. Tấn công + 1480 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 65 % trong 55 giây. Thời gian chờ : 100 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 300. Tấn công + 1500 %, tấn công 8 quái vật. Sức mạnh tối đa + 65 % trong 60 giây. Thời gian chờ : 100 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên