FANDOM


Cú đẩy cuối cùng Cú đẩy cuối cùng

Tác dụng : Sau khi thi triển kỹ năng Xoay 3 vòng, bấm phím di chuyển và phím tấn công để húc về phía trước, đẩy ngã tối đa 12 quái vật.
Cú pháp : Xoay 3 vòng + + " Tấn công " hoặc Xoay 3 vòng + + " Tấn công "
Yêu cầu : Kỹ năng Xoay 3 vòng phải được hoàn thiện ( cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Final charge demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 10, tấn công + 50 %. Đẩy ngã tối đa 5 quái vật.
 • Cấp 2 : Nội lực - 10, tấn công + 51 %. Đẩy ngã tối đa 5 quái vật.
 • Cấp 3 : Nội lực - 10, tấn công + 52 %. Đẩy ngã tối đa 5 quái vật.
 • Cấp 4 : Nội lực - 10, tấn công + 53 %. Đẩy ngã tối đa 5 quái vật.
 • Cấp 5 : Nội lực - 10, tấn công + 54 %. Đẩy ngã tối đa 6 quái vật.
 • Cấp 6 : Nội lực - 12, tấn công + 55 %. Đẩy ngã tối đa 6 quái vật.
 • Cấp 7 : Nội lực - 12, tấn công + 56 %. Đẩy ngã tối đa 6 quái vật.
 • Cấp 8 : Nội lực - 12, tấn công + 57 %. Đẩy ngã tối đa 6 quái vật.
 • Cấp 9 : Nội lực - 12, tấn công + 58 %. Đẩy ngã tối đa 7 quái vật.
 • Cấp 10 : Nội lực - 12, tấn công + 59 %. Đẩy ngã tối đa 7 quái vật.
 • Cấp 11 : Nội lực - 14, tấn công + 60 %. Đẩy ngã tối đa 7 quái vật.
 • Cấp 12 : Nội lực - 14, tấn công + 61 %. Đẩy ngã tối đa 7 quái vật.
 • Cấp 13 : Nội lực - 14, tấn công + 62 %. Đẩy ngã tối đa 8 quái vật.
 • Cấp 14 : Nội lực - 14, tấn công + 63 %. Đẩy ngã tối đa 8 quái vật.
 • Cấp 15 : Nội lực - 14, tấn công + 64 %. Đẩy ngã tối đa 8 quái vật.
 • Cấp 16 : Nội lực - 16, tấn công + 65 %. Đẩy ngã tối đa 8 quái vật.
 • Cấp 17 : Nội lực - 16, tấn công + 66 %. Đẩy ngã tối đa 9 quái vật.
 • Cấp 18 : Nội lực - 16, tấn công + 67 %. Đẩy ngã tối đa 9 quái vật.
 • Cấp 19 : Nội lực - 16, tấn công + 68 %. Đẩy ngã tối đa 9 quái vật.
 • Cấp 20 : Nội lực - 16, tấn công + 70 %. Đẩy ngã tối đa 9 quái vật.
 • Cấp 21 : Nội lực - 18, tấn công + 72 %. Đẩy ngã tối đa 10 quái vật.
 • Cấp 22 : Nội lực - 18, tấn công + 74 %. Đẩy ngã tối đa 10 quái vật.
 • Cấp 23 : Nội lực - 18, tấn công + 76 %. Đẩy ngã tối đa 10 quái vật.
 • Cấp 24 : Nội lực - 18, tấn công + 78 %. Đẩy ngã tối đa 10 quái vật.
 • Cấp 25 : Nội lực - 18, tấn công + 80 %. Đẩy ngã tối đa 11 quái vật.
 • Cấp 26 : Nội lực - 20, tấn công + 82 %. Đẩy ngã tối đa 11 quái vật.
 • Cấp 27 : Nội lực - 20, tấn công + 84 %. Đẩy ngã tối đa 11 quái vật.
 • Cấp 28 : Nội lực - 20, tấn công + 86 %. Đẩy ngã tối đa 11 quái vật.
 • Cấp 29 : Nội lực - 20, tấn công + 88 %. Đẩy ngã tối đa 12 quái vật.
 • Cấp 30 : Nội lực - 20, tấn công + 90 %. Đẩy ngã tối đa 12 quái vật.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên