FANDOM


Cú hất cuối cùng Cú hất cuối cùng

Tác dụng : Hất tối đa 12 quái vật lên không trung, nếu bạn tấn công quái vật trong khi chúng ở trên không thì chúng sẽ nhận thêm sát thương.
Cú pháp : Xoay 3 vòng +  ↑  + " Tấn công "
Yêu cầu : Kỹ năng Xoay 3 vòng phải được hoàn thiện ( Cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Final Toss Demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 10. Tấn công + 52 %, tăng thêm 42 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 2 : Nội lực - 10. Tấn công + 54 %, tăng thêm 44 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 3 : Nội lực - 10. Tấn công + 56 %, tăng thêm 46 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 4 : Nội lực - 10. Tấn công + 58 %, tăng thêm 48 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 5 : Nội lực - 10. Tấn công + 60 %, tăng thêm 50 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 6 : Nội lực - 10. Tấn công + 62 %, tăng thêm 52 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 7 : Nội lực - 10. Tấn công + 64 %, tăng thêm 54 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 8 : Nội lực - 10. Tấn công + 66 %, tăng thêm 56 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 9 : Nội lực - 10. Tấn công + 68 %, tăng thêm 58 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 10 : Nội lực - 10. Tấn công + 70 %, tăng thêm 60 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 11 : Nội lực - 15. Tấn công + 72 %, tăng thêm 62 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 12 : Nội lực - 15. Tấn công + 74 %, tăng thêm 64 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 13 : Nội lực - 15. Tấn công + 76 %, tăng thêm 66 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 14 : Nội lực - 15. Tấn công + 78 %, tăng thêm 68 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 15 : Nội lực - 15. Tấn công + 80 %, tăng thêm 70 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 16 : Nội lực - 15. Tấn công + 82 %, tăng thêm 72 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 17 : Nội lực - 15. Tấn công + 84 %, tăng thêm 74 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 18 : Nội lực - 15. Tấn công + 86 %, tăng thêm 76 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 19 : Nội lực - 15. Tấn công + 88 %, tăng thêm 78 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 20 : Nội lực - 15. Tấn công + 90 %, tăng thêm 80 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 21 : Nội lực - 20. Tấn công + 92 %, tăng thêm 82 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 22 : Nội lực - 20. Tấn công + 94 %, tăng thêm 84 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 23 : Nội lực - 20. Tấn công + 96 %, tăng thêm 86 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 24 : Nội lực - 20. Tấn công + 98 %, tăng thêm 88 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 25 : Nội lực - 20. Tấn công + 100 %, tăng thêm 90 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 26 : Nội lực - 20. Tấn công + 102 %, tăng thêm 92 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 27 : Nội lực - 20. Tấn công + 104 %, tăng thêm 94 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 28 : Nội lực - 20. Tấn công + 106 %, tăng thêm 96 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 29 : Nội lực - 20. Tấn công + 108 %, tăng thêm 98 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.
 • Cấp 30 : Nội lực - 20. Tấn công + 110 %, tăng thêm 100 % sát thương nếu tấn công quái vật ở trên không.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên