FANDOM


Cú xoay hoàn hảo Cú xoay hoàn hảo


Tác dụng : Tăng cường uy lực cho chiêu Xoay 2 vòngXoay 3 vòng lên đỉnh điểm.
Yêu cầu : Kỹ năng Xoay 3 vòng phải được hoàn thiện ( Cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 112 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 186 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 2 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 114 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 188 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 3 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 116 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 189 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 4 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 118 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 191 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 5 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 120 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 192 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 6 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 122 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 194 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 7 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 124 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 195 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 8 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 126 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 197 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 9 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 128 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 198 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 10 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 130 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 200 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 11 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 132 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 202 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 12 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 134 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 204 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 13 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 136 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 206 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 14 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 138 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 208 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 15 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 140 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 210 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 16 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 142 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 212 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 17 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 144 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 214 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 18 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 146 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 216 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 19 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 148 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 218 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 20 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 16 nội lực, tấn công + 150 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 220 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 21 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 152 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 20 nội lực, tấn công + 222 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 22 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 154 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 20 nội lực, tấn công + 224 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 23 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 156 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 20 nội lực, tấn công + 226 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 24 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 158 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 20 nội lực, tấn công + 228 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 25 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 160 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 20 nội lực, tấn công + 230 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 26 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 162 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 20 nội lực, tấn công + 232 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 27 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 164 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 20 nội lực, tấn công + 234 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 28 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 166 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 20 nội lực, tấn công + 236 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 29 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 168 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 20 nội lực, tấn công + 238 %, tấn công 2 lần.
 • Cấp 30 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 18 nội lực, tấn công + 170 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 20 nội lực, tấn công + 240 %, tấn công 2 lần.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên