FANDOM


Cú xoay toàn diện Cú xoay toàn diện

Tác dụng : Tăng cường uy lực cho chiêu Xoay 2 vòngXoay 3 vòng
Yêu cầu : Kỹ năng Xoay 3 vòng phải được hoàn thiện ( Cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 6 nội lực, tấn công + 72 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 8 nội lực, tấn công + 274 %.
 • Cấp 2 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 6 nội lực, tấn công + 74 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 8 nội lực, tấn công + 278 %.
 • Cấp 3 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 6 nội lực, tấn công + 76 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 8 nội lực, tấn công + 282 %.
 • Cấp 4 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 6 nội lực, tấn công + 78 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 8 nội lực, tấn công + 286 %.
 • Cấp 5 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 6 nội lực, tấn công + 80 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 8 nội lực, tấn công + 290 %.
 • Cấp 6 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 8 nội lực, tấn công + 82 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 10 nội lực, tấn công + 294 %.
 • Cấp 7 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 8 nội lực, tấn công + 84 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 10 nội lực, tấn công + 298 %.
 • Cấp 8 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 8 nội lực, tấn công + 86 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 10 nội lực, tấn công + 302 %.
 • Cấp 9 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 8 nội lực, tấn công + 88 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 10 nội lực, tấn công + 306 %.
 • Cấp 10 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 8 nội lực, tấn công + 90 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 10 nội lực, tấn công + 310 %.
 • Cấp 11 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 10 nội lực, tấn công + 92 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 12 nội lực, tấn công + 314 %.
 • Cấp 12 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 10 nội lực, tấn công + 94 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 12 nội lực, tấn công + 318 %.
 • Cấp 13 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 10 nội lực, tấn công + 96 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 12 nội lực, tấn công + 322 %.
 • Cấp 14 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 10 nội lực, tấn công + 98 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 12 nội lực, tấn công + 326 %.
 • Cấp 15 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 10 nội lực, tấn công + 100 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 12 nội lực, tấn công + 330 %.
 • Cấp 16 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 12 nội lực, tấn công + 102 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 334 %.
 • Cấp 17 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 12 nội lực, tấn công + 104 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 338 %.
 • Cấp 18 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 12 nội lực, tấn công + 106 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 342 %.
 • Cấp 19 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 12 nội lực, tấn công + 108 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 346 %.
 • Cấp 20 : Xoay 2 vòng - Tiêu hao thêm 12 nội lực, tấn công + 110 %, tấn công 2 lần. Xoay 3 vòng - Tiêu hao thêm 14 nội lực, tấn công + 350 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên