FANDOM


Cơn lốc cuồng nộ Cơn lốc cuồng nộ


Tác dụng : Xoay quanh mình trong khi đang di chuyển, giúp tăng tốc độ di chuyển đồng thời tạo nên một cơn lốc sát thương bất kỳ quái vật nào cản đường. Kỹ năng cần sách tinh thông để phát triển.
Cú pháp kích hoạt : + " Tấn công " hoặc + " Tấn công "
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 50, tốc độ phi thân + 142 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 18, tấn công + 152 %.
 • Cấp 2 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 50, tốc độ phi thân + 142 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 18, tấn công + 154 %.
 • Cấp 3 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 50, tốc độ phi thân + 142 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 18, tấn công + 156 %.
 • Cấp 4 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 50, tốc độ phi thân + 142 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 18, tấn công + 158 %.
 • Cấp 5 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 50, tốc độ phi thân + 142 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 18, tấn công + 160 %.
 • Cấp 6 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 48, tốc độ phi thân + 145 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 22, tấn công + 180 %.
 • Cấp 7 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 48, tốc độ phi thân + 145 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 22, tấn công + 185 %.
 • Cấp 8 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 48, tốc độ phi thân + 145 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 22, tấn công + 190 %.
 • Cấp 9 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 48, tốc độ phi thân + 145 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 22, tấn công + 195 %.
 • Cấp 10 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 48, tốc độ phi thân + 145 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 22, tấn công + 200 %.
 • Cấp 11 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 45, tốc độ phi thân + 150 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 26, tấn công + 205 %.
 • Cấp 12 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 45, tốc độ phi thân + 150 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 26, tấn công + 210 %.
 • Cấp 13 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 45, tốc độ phi thân + 150 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 26, tấn công + 215 %.
 • Cấp 14 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 45, tốc độ phi thân + 150 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 26, tấn công + 220 %.
 • Cấp 15 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 45, tốc độ phi thân + 150 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 26, tấn công + 225 %.
 • Cấp 16 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 40, tốc độ phi thân + 155 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 30, tấn công + 230 %.
 • Cấp 17 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 40, tốc độ phi thân + 155 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 30, tấn công + 235 %.
 • Cấp 18 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 40, tốc độ phi thân + 155 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 30, tấn công + 240 %.
 • Cấp 19 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 40, tốc độ phi thân + 155 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 30, tấn công + 245 %.
 • Cấp 20 : Giai đoạn di chuyển - Nội lực - 40, tốc độ phi thân + 155 %. Giai đoạn xoay - Nội lực - 30, tấn công + 250 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên