FANDOM


Cưỡi báo đêm Cưỡi báo đêm


Tác dụng : Triệu hồi ra một chú báo đêm và cưỡi lên nó. Tăng tốc độ di chuyển, khả năng né tránh, tăng thêm sinh lực tối đa và có thêm khả năng tấn công trí mạng.
Kỹ năng tối đa : 15


Thông tin kỹ năng : • Cấp 1 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 12 %. Xác suất tấn công trí mạng : 3 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 3 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 2 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 14 %. Xác suất tấn công trí mạng : 6 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 6 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 3 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 16 %. Xác suất tấn công trí mạng : 9 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 9 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 4 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 18 %. Xác suất tấn công trí mạng : 12 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 12 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 5 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 20 %. Xác suất tấn công trí mạng : 15 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 15 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 6 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 22 %. Xác suất tấn công trí mạng : 18 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 18 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 7 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 24 %. Xác suất tấn công trí mạng : 21 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 21 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 8 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 26 %. Xác suất tấn công trí mạng : 24 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 24 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 9 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 28 %. Xác suất tấn công trí mạng : 27 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 27 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 30 %. Xác suất tấn công trí mạng : 30 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 30 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 11 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 32 %. Xác suất tấn công trí mạng : 33 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 33 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 12 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 34 %. Xác suất tấn công trí mạng : 36 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 36 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 13 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 36 %. Xác suất tấn công trí mạng : 39 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 39 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 14 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 38 %. Xác suất tấn công trí mạng : 42 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 42 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.
 • Cấp 15 : Nội lực - 20. Sinh lực tối đa + 40 %. Xác suất tấn công trí mạng : 45 % với sát thương trí mạng + 200 %, + 45 % né tránh, + 40 % tốc độ di chuyển.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên