FANDOM


Cặp mắt sắc bén Cặp mắt sắc bén


Tác dụng: Truyền cho các thành viên trong nhóm khả năng tìm ra yếu điểm của địch, và lợi dụng yếu điểm đó, luân phiên giáng đòn sát thương trí mạng.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:


 • Cấp 1: Nội lực - 29, trong 10 giây, tỉ lệ trí mạng 1%, sát thương + 11%.
 • Cấp 2: Nội lực - 29, trong 20 giây, tỉ lệ trí mạng 1%, sát thương + 12%.
 • Cấp 3: Nội lực - 29, trong 30 giây, tỉ lệ trí mạng 2%, sát thương + 13%.
 • Cấp 4: Nội lực - 29, trong 40 giây, tỉ lệ trí mạng 2%, sát thương + 14%.
 • Cấp 5: Nội lực - 29, trong 50 giây, tỉ lệ trí mạng 3%, sát thương + 15%.
 • Cấp 6: Nội lực - 30, trong 60 giây, tỉ lệ trí mạng 3%, sát thương + 16%.
 • Cấp 7: Nội lực - 29, trong 70 giây, tỉ lệ trí mạng 4%, sát thương + 17%.
 • Cấp 8: Nội lực - 29, trong 80 giây, tỉ lệ trí mạng 4%, sát thương + 18%.
 • Cấp 9: Nội lực - 29, trong 90 giây, tỉ lệ trí mạng 5%, sát thương + 19%.
 • Cấp 10: Nội lực - 29, trong 100 giây, tỉ lệ trí mạng 5%, sát thương + 20%.
 • Cấp 11: Nội lực - 37, trong 110 giây, tỉ lệ trí mạng 6%, sát thương + 21%.
 • Cấp 12: Nội lực - 37, trong 120 giây, tỉ lệ trí mạng 6%, sát thương + 22%.
 • Cấp 13: Nội lực - 37, trong 130 giây, tỉ lệ trí mạng 7%, sát thương + 23%.
 • Cấp 14: Nội lực - 37, trong 140 giây, tỉ lệ trí mạng 7%, sát thương + 24%.
 • Cấp 15: Nội lực - 37, trong 150 giây, tỉ lệ trí mạng 8%, sát thương + 25%.
 • Cấp 16: Nội lực - 37, trong 160 giây, tỉ lệ trí mạng 8%, sát thương + 26%.
 • Cấp 17: Nội lực - 37, trong 170 giây, tỉ lệ trí mạng 9%, sát thương + 27%.
 • Cấp 18: Nội lực - 37, trong 180 giây, tỉ lệ trí mạng 9%, sát thương + 28%.
 • Cấp 19: Nội lực - 37, trong 190 giây, tỉ lệ trí mạng 10%, sát thương + 29%.
 • Cấp 20: Nội lực - 37, trong 200 giây, tỉ lệ trí mạng 10%, sát thương + 30%.
 • Cấp 21: Nội lực - 45, trong 210 giây, tỉ lệ trí mạng 11%, sát thương + 31%.
 • Cấp 22: Nội lực - 45, trong 220 giây, tỉ lệ trí mạng 11%, sát thương + 32%.
 • Cấp 23: Nội lực - 45, trong 230 giây, tỉ lệ trí mạng 12%, sát thương + 33%.
 • Cấp 24: Nội lực - 45, trong 240 giây, tỉ lệ trí mạng 12%, sát thương + 34%.
 • Cấp 25: Nội lực - 45, trong 250 giây, tỉ lệ trí mạng 13%, sát thương + 35%.
 • Cấp 26: Nội lực - 44, trong 260 giây, tỉ lệ trí mạng 13%, sát thương + 36%.
 • Cấp 27: Nội lực - 43, trong 270 giây, tỉ lệ trí mạng 14%, sát thương + 37%.
 • Cấp 28: Nội lực - 42, trong 280 giây, tỉ lệ trí mạng 14%, sát thương + 38%.
 • Cấp 29: Nội lực - 41, trong 290 giây, tỉ lệ trí mạng 15%, sát thương + 39%.
 • Cấp 30: Nội lực - 40, trong 300 giây, tỉ lệ trí mạng 15%, sát thương + 40%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên