FANDOM


Cọp rống Cọp rống


Tác dụng : Làm cho đối phương bị choáng và tạo ra một ít sát thương. Có thể tấn công tối đa 6 đối thủ.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -8, sát thương 11%, cự ly tấn công 110%, tỷ lệ gây choáng 52% trong 5 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực -8, sát thương 12%, cự ly tấn công 110%, tỷ lệ gây choáng 54% trong 5 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực -8, sát thương 13%, cự ly tấn công 110%, tỷ lệ gây choáng 56% trong 5 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực -8, sát thương 14%, cự ly tấn công 120%, tỷ lệ gây choáng 58% trong 5 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực -8, sát thương 15%, cự ly tấn công 120%, tỷ lệ gây choáng 60% trong 5 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực -8, sát thương 16%, cự ly tấn công 120%, tỷ lệ gây choáng 62% trong 6 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực -8, sát thương 17%, cự ly tấn công 130%, tỷ lệ gây choáng 64% trong 6 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực -8, sát thương 18%, cự ly tấn công 130%, tỷ lệ gây choáng 66% trong 6 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực -8, sát thương 19%, cự ly tấn công 130%, tỷ lệ gây choáng 68% trong 6 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực -8, sát thương 20%, cự ly tấn công 140%, tỷ lệ gây choáng 70% trong 6 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực -12, sát thương 20%, cự ly tấn công 140%, tỷ lệ gây choáng 72% trong 7 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực -12, sát thương 21%, cự ly tấn công 140%, tỷ lệ gây choáng 74% trong 7 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực -12, sát thương 21%, cự ly tấn công 150%, tỷ lệ gây choáng 76% trong 7 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực -12, sát thương 22%, cự ly tấn công 150%, tỷ lệ gây choáng 78% trong 7 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực -12, sát thương 22%, cự ly tấn công 150%, tỷ lệ gây choáng 80% trong 7 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực -12, sát thương 23%, cự ly tấn công 160%, tỷ lệ gây choáng 81% trong 8 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực -12, sát thương 23%, cự ly tấn công 160%, tỷ lệ gây choáng 82% trong 8 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực -12, sát thương 24%, cự ly tấn công 160%, tỷ lệ gây choáng 83% trong 8 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực -12, sát thương 24%, cự ly tấn công 170%, tỷ lệ gây choáng 84% trong 8 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực -12, sát thương 25%, cự ly tấn công 170%, tỷ lệ gây choáng 85% trong 8 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực -16, sát thương 25%, cự ly tấn công 170%, tỷ lệ gây choáng 86% trong 9 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực -16, sát thương 26%, cự ly tấn công 180%, tỷ lệ gây choáng 87% trong 9 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực -16, sát thương 26%, cự ly tấn công 180%, tỷ lệ gây choáng 88% trong 9 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực -16, sát thương 27%, cự ly tấn công 180%, tỷ lệ gây choáng 89% trong 9 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực -16, sát thương 27%, cự ly tấn công 190%, tỷ lệ gây choáng 90% trong 9 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực -16, sát thương 28%, cự ly tấn công 190%, tỷ lệ gây choáng 91% trong 10 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực -16, sát thương 28%, cự ly tấn công 190%, tỷ lệ gây choáng 92% trong 10 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực -16, sát thương 29%, cự ly tấn công 200%, tỷ lệ gây choáng 93% trong 10 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực -16, sát thương 29%, cự ly tấn công 200%, tỷ lệ gây choáng 94% trong 10 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực -16, sát thương 30%, cự ly tấn công 200%, tỷ lệ gây choáng 95% trong 10 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên