FANDOM


Chữa thương Chữa thương


Tác dụng : Hồi phục sinh lực cho tất cả thành viên trong nhóm ở xung quanh. Lượng sinh lực hồi phục tuỳ thuộc vào số người được chữa trị, đồng thời những quái vật dạng xác ướp trong phạm vi sẽ bị sát thương.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 10 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 20 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 30 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 40 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 50 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 60 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 70 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 80 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 90 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 100 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 110 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 120 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 130 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 140 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 12. Tốc độ hồi phục 150 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 160 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 170 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 180 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 190 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 200 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 210 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 220 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 230 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 240 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 250 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 260 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 270 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 280 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 290 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 24. Tốc độ hồi phục 300 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên