FANDOM


Che chở - Che chở


Tác dụng : Ban cho các thành viên trong nhóm một tấm lá chắn ma thuật, bảo vệ họ khỏi tất cả các loại sát thương.
Thời gian tái sử dụng : 7 phút
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Shelter demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 66. Không thể bị sát thương trong 11 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 2 : Nội lực - 66. Không thể bị sát thương trong 12 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 3 : Nội lực - 66. Không thể bị sát thương trong 13 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 4 : Nội lực - 66. Không thể bị sát thương trong 14 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 5 : Nội lực - 66. Không thể bị sát thương trong 15 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 6 : Nội lực - 70. Không thể bị sát thương trong 16 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 7 : Nội lực - 70. Không thể bị sát thương trong 17 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 8 : Nội lực - 70. Không thể bị sát thương trong 18 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 9 : Nội lực - 70. Không thể bị sát thương trong 19 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 10 : Nội lực - 70. Không thể bị sát thương trong 20 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 11 : Nội lực - 74. Không thể bị sát thương trong 21 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 12 : Nội lực - 74. Không thể bị sát thương trong 22 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 13 : Nội lực - 74. Không thể bị sát thương trong 23 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 14 : Nội lực - 74. Không thể bị sát thương trong 24 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 15 : Nội lực - 74. Không thể bị sát thương trong 25 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 16 : Nội lực - 78. Không thể bị sát thương trong 26 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 17 : Nội lực - 78. Không thể bị sát thương trong 27 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 18 : Nội lực - 78. Không thể bị sát thương trong 28 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 19 : Nội lực - 78. Không thể bị sát thương trong 29 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 20 : Nội lực - 78. Không thể bị sát thương trong 30 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 21 : Nội lực - 82. Không thể bị sát thương trong 31 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 22 : Nội lực - 82. Không thể bị sát thương trong 32 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 23 : Nội lực - 82. Không thể bị sát thương trong 33 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 24 : Nội lực - 82. Không thể bị sát thương trong 34 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 25 : Nội lực - 82. Không thể bị sát thương trong 35 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 26 : Nội lực - 86. Không thể bị sát thương trong 36 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 27 : Nội lực - 86. Không thể bị sát thương trong 37 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 28 : Nội lực - 86. Không thể bị sát thương trong 38 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 29 : Nội lực - 86. Không thể bị sát thương trong 39 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.
 • Cấp 30 : Nội lực - 86. Không thể bị sát thương trong 40 giây. Thời gian tái sử dụng : 7 phút.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên