FANDOM


Chiếc khiên ma thuật Chiếc khiên ma thuật

Tác dụng : Ban cho tất cả thành viên trong nhóm khả năng chống đỡ một phần sát thương từ quái vật trong 20 giây.
Thời gian tái sử dụng : 20 giây
Kỹ năng tối đa : 20


Magic shield demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 20. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 11 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 22. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 12 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 23. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 13 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 24. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 14 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 25. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 15 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 26. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 16 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 27. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 17 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 28. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 18 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 29. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 19 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 30. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 20 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 31. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 21 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 32. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 22 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 33. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 23 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 34. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 24 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 35. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 25 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 36. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 26 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 37. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 27 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 38. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 28 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 39. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 29 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 40. Trong 20 giây, sát thương từ địch - 30 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên