FANDOM


Dịch chuyển nhanh Dịch chuyển nhanh

Tác dụng : Sử dụng các phím mũi tên để dịch chuyển đến các vị trí khác trên cùng bản đồ với một khoảng cách nhất định.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Dịch chuyển nhanh của Phù Thủy và Evan :


 • Cấp 1 : Nội lực -60, khoảng cách dịch chuyển 130.
 • Cấp 2 : Nội lực -57, khoảng cách dịch chuyển 130.
 • Cấp 3 : Nội lực -54, khoảng cách dịch chuyển 130.
 • Cấp 4 : Nội lực -51, khoảng cách dịch chuyển 130.
 • Cấp 5 : Nội lực -48, khoảng cách dịch chuyển 130.
 • Cấp 6 : Nội lực -45, khoảng cách dịch chuyển 130.
 • Cấp 7 : Nội lực -42, khoảng cách dịch chuyển 130.
 • Cấp 8 : Nội lực -39, khoảng cách dịch chuyển 130.
 • Cấp 9 : Nội lực -36, khoảng cách dịch chuyển 130.
 • Cấp 10 : Nội lực -33, khoảng cách dịch chuyển 130.
 • Cấp 11 : Nội lực -31, khoảng cách dịch chuyển 132.
 • Cấp 12 : Nội lực -29, khoảng cách dịch chuyển 134.
 • Cấp 13 : Nội lực -27, khoảng cách dịch chuyển 136.
 • Cấp 14 : Nội lực -25, khoảng cách dịch chuyển 138.
 • Cấp 15 : Nội lực -23, khoảng cách dịch chuyển 140.
 • Cấp 16 : Nội lực -21, khoảng cách dịch chuyển 142.
 • Cấp 17 : Nội lực -19, khoảng cách dịch chuyển 144.
 • Cấp 18 : Nội lực -17, khoảng cách dịch chuyển 146.
 • Cấp 19 : Nội lực -15, khoảng cách dịch chuyển 148.
 • Cấp 20 : Nội lực -13, khoảng cách dịch chuyển 150.


 • Dịch chuyển nhanh của Battle Mage :


 • Cấp 1 : Nội lực - 50. Khoảng cách dịch chuyển 136.
 • Cấp 2 : Nội lực - 49. Khoảng cách dịch chuyển 137.
 • Cấp 3 : Nội lực - 46. Khoảng cách dịch chuyển 138.
 • Cấp 4 : Nội lực - 43. Khoảng cách dịch chuyển 139.
 • Cấp 5 : Nội lực - 40. Khoảng cách dịch chuyển 140.
 • Cấp 6 : Nội lực - 37. Khoảng cách dịch chuyển 141.
 • Cấp 7 : Nội lực - 34. Khoảng cách dịch chuyển 142.
 • Cấp 8 : Nội lực - 31. Khoảng cách dịch chuyển 143.
 • Cấp 9 : Nội lực - 28. Khoảng cách dịch chuyển 144.
 • Cấp 10 : Nội lực - 25. Khoảng cách dịch chuyển 145.
 • Cấp 11 : Nội lực - 22. Khoảng cách dịch chuyển 146.
 • Cấp 12 : Nội lực - 19. Khoảng cách dịch chuyển 147.
 • Cấp 13 : Nội lực - 16. Khoảng cách dịch chuyển 148.
 • Cấp 14 : Nội lực - 13. Khoảng cách dịch chuyển 149.
 • Cấp 15 : Nội lực - 10. Khoảng cách dịch chuyển 150.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên