FANDOM


Diều hâu vàng Diều hâu vàng


Tác dụng: Gọi ra một diều hâu vàng. Diều hâu sẽ bay lượn trên đầu bạn và tấn công quái vật xung quanh.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Bù nhìn đạt tối thiểu cấp 5.
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -32, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 13 lần trong 180 giây với 50% khả năng gây choáng.
 • Cấp 2: Nội lực -34, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 16 lần trong 180 giây với 53% khả năng gây choáng.
 • Cấp 3: Nội lực -36, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 19 lần trong 180 giây với 56% khả năng gây choáng.
 • Cấp 4: Nội lực -38, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 22 lần trong 180 giây với 59% khả năng gây choáng.
 • Cấp 5: Nội lực -40, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 25 lần trong 180 giây với 62% khả năng gây choáng.
 • Cấp 6: Nội lực -42, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 28 lần trong 180 giây với 65% khả năng gây choáng.
 • Cấp 7: Nội lực -44, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 31 lần trong 180 giây với 68% khả năng gây choáng.
 • Cấp 8: Nội lực -46, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 34 lần trong 180 giây với 71% khả năng gây choáng.
 • Cấp 9: Nội lực -48, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 37 lần trong 180 giây với 74% khả năng gây choáng.
 • Cấp 10: Nội lực -50, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 40 lần trong 180 giây với 77% khả năng gây choáng.
 • Cấp 11: Nội lực -52, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 42 lần trong 180 giây với 80% khả năng gây choáng.
 • Cấp 12: Nội lực -54, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 44 lần trong 180 giây với 82% khả năng gây choáng.
 • Cấp 13: Nội lực -56, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 46 lần trong 180 giây với 84% khả năng gây choáng.
 • Cấp 14: Nội lực -58, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 48 lần trong 180 giây với 86% khả năng gây choáng.
 • Cấp 15: Nội lực -60, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 50 lần trong 180 giây với 88% khả năng gây choáng.
 • Cấp 16: Nội lực -62, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 52 lần trong 180 giây với 90% khả năng gây choáng.
 • Cấp 17: Nội lực -64, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 54 lần trong 180 giây với 91% khả năng gây choáng.
 • Cấp 18: Nội lực -66, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 56 lần trong 180 giây với 92% khả năng gây choáng.
 • Cấp 19: Nội lực -68, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 58 lần trong 180 giây với 93% khả năng gây choáng.
 • Cấp 20: Nội lực -70, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 60 lần trong 180 giây với 94% khả năng gây choáng.
 • Cấp 21: Nội lực -71, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 61 lần trong 180 giây với 95% khả năng gây choáng.
 • Cấp 22: Nội lực -72, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 62 lần trong 180 giây với 95% khả năng gây choáng.
 • Cấp 23: Nội lực -73, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 63 lần trong 180 giây với 96% khả năng gây choáng.
 • Cấp 24: Nội lực -74, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 64 lần trong 180 giây với 96% khả năng gây choáng.
 • Cấp 25: Nội lực -75, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 65 lần trong 180 giây với 97% khả năng gây choáng.
 • Cấp 26: Nội lực -76, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 66 lần trong 180 giây với 97% khả năng gây choáng.
 • Cấp 27: Nội lực -77, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 67 lần trong 180 giây với 98% khả năng gây choáng.
 • Cấp 28: Nội lực -78, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 68 lần trong 180 giây với 98% khả năng gây choáng.
 • Cấp 29: Nội lực -79, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 69 lần trong 180 giây với 99% khả năng gây choáng.
 • Cấp 30: Nội lực -80, tiêu hao một đá triệu hồi; gọi ra một con đại bàng tấn công 70 lần trong 180 giây với 99% khả năng gây choáng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên