FANDOM


Diệt vong Diệt vong


Tác dụng : Biến nhiều quái vật thành ốc sên cùng lúc. Tốc độ, khả năng tấn công và hình dáng đều thay đổi. Vô hiệu đối với quái vật Trùm và chỉ có thể biến tối đa 6 quái vật cùng lúc.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 88. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 52 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 5 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 86. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 54 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 6 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 84. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 56 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 6 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 82. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 58 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 7 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 80. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 60 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 7 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 78. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 62 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 8 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 76. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 64 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 8 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 74. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 66 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 9 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 72. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 68 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 9 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 70. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 70 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 10 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 68. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 71 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 10 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 66. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 72 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 11 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 64. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 73 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 11 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 62. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 74 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 12 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 60. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 75 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 12 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 58. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 76 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 13 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 56. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 77 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 13 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 54. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 78 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 14 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 52. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 79 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 14 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 50. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 80 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 15 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 48. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 81 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 15 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 46. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 82 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 16 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 44. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 83 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 16 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 42. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 84 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 17 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 40. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 85 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 17 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 38. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 86 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 18 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 36. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 87 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 18 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 34. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 88 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 19 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 32. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 89 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 19 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 30. Sử dụng 1 Tảng đá pháp thuật. 90 % khả năng biến quái vật thành ốc sên trong 20 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên