FANDOM


Hào quang bóng đêm nâng cao - Hào quang bóng đêm nâng cao


Tác dụng : Tăng cường uy lực cho hào quang bóng đêm cơ bản. Không chỉ tăng cường thêm tấn công cho nhóm mà còn sát thương cả các quái vật đứng xung quanh.
Yêu cầu : Kỹ năng Hào quang bóng đêm phải được hoàn thiện ( Level 20 ).
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Advanced dark aura demonstration
Kích hoạt

Advanced dark aura demonstration 2
Hào quang của người sở hữu

Advanced dark aura demonstration 3
Hào quang của các thành viên trong nhóm


 • Cấp 1 : Nội lực - 35. Tấn công + 11 %, gây 42 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 35. Tấn công + 11 %, gây 44 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 35. Tấn công + 11 %, gây 46 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 35. Tấn công + 12 %, gây 48 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 35. Tấn công + 12 %, gây 50 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 40. Tấn công + 12 %, gây 52 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 40. Tấn công + 13 %, gây 54 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 40. Tấn công + 13 %, gây 56 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 40. Tấn công + 13 %, gây 58 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 40. Tấn công + 14 %, gây 60 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 45. Tấn công + 14 %, gây 62 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 45. Tấn công + 14 %, gây 64 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 45. Tấn công + 15 %, gây 66 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 45. Tấn công + 15 %, gây 68 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 45. Tấn công + 15 %, gây 70 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 50. Tấn công + 16 %, gây 72 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 50. Tấn công + 16 %, gây 74 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 50. Tấn công + 16 %, gây 76 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 50. Tấn công + 17 %, gây 78 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 50. Tấn công + 17 %, gây 80 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 55. Tấn công + 17 %, gây 82 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 55. Tấn công + 18 %, gây 84 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 55. Tấn công + 18 %, gây 86 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 55. Tấn công + 18 %, gây 88 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 55. Tấn công + 19 %, gây 90 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 60. Tấn công + 19 %, gây 92 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 60. Tấn công + 19 %, gây 94 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 60. Tấn công + 20 %, gây 96 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 60. Tấn công + 20 %, gây 98 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 60. Tấn công + 20 %, gây 100 sát thương mỗi 1 giây. Phạm vi hiệu quả : 200 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên