FANDOM


Hào quang vàng - Hào quang vàng


Tác dụng : Một vầng hào quang màu vàng mạnh mẽ toát ra từ nhân vật. Tăng cường tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công cho bản thân và các thành viên trong nhóm đứng xung quanh.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Yellow aura demonstration
Kích hoạt

Yellow aura demonstration 2
Hào quang của người sở hữu

Yellow aura demonstration 3
Hào quang của các thành viên trong nhóm


 • Cấp 1 : Nội lực - 12. Tốc độ di chuyển + 1 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 12. Tốc độ di chuyển + 2 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 12. Tốc độ di chuyển + 3 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 12. Tốc độ di chuyển + 4 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 12. Tốc độ di chuyển + 5 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 15. Tốc độ di chuyển + 6 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 15. Tốc độ di chuyển + 7 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 15. Tốc độ di chuyển + 8 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 15. Tốc độ di chuyển + 9 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 15. Tốc độ di chuyển + 10 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 18. Tốc độ di chuyển + 11 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 18. Tốc độ di chuyển + 12 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 18. Tốc độ di chuyển + 13 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 18. Tốc độ di chuyển + 14 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 18. Tốc độ di chuyển + 15 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 21. Tốc độ di chuyển + 16 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 21. Tốc độ di chuyển + 17 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 21. Tốc độ di chuyển + 18 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 21. Tốc độ di chuyển + 19 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 21. Tốc độ di chuyển + 20 %, tốc độ tấn công + 1. Phạm vi hiệu quả : 200 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên