FANDOM


Hào quang vàng nâng cao - Hào quang vàng nâng cao


Tác dụng : Tăng cường uy lực cho hào quang vàng cơ bản. Không chỉ tăng cường thêm tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công cho nhóm mà còn giảm tốc độ di chuyển của 6 quái vật đứng xung quanh.
Yêu cầu : Kỹ năng Hào quang vàng phải được hoàn thiện ( Level 20 ).
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


Advanced yellow aura demonstration
Kích hoạt

Advanced yellow aura demonstration 2
Hào quang của người sở hữu

Advanced yellow aura demonstration 3
Hào quang của các thành viên trong nhóm


 • Cấp 1 : Nội lực - 25. Tốc độ di chuyển + 21 %, tốc độ tấn công + 2. Giảm 1 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 25. Tốc độ di chuyển + 22 %, tốc độ tấn công + 2. Giảm 2 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 25. Tốc độ di chuyển + 23 %, tốc độ tấn công + 2. Giảm 3 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 25. Tốc độ di chuyển + 24 %, tốc độ tấn công + 2. Giảm 4 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 25. Tốc độ di chuyển + 25 %, tốc độ tấn công + 2. Giảm 5 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 30. Tốc độ di chuyển + 26 %, tốc độ tấn công + 2. Giảm 6 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 30. Tốc độ di chuyển + 27 %, tốc độ tấn công + 2. Giảm 7 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 30. Tốc độ di chuyển + 28 %, tốc độ tấn công + 2. Giảm 8 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 30. Tốc độ di chuyển + 29 %, tốc độ tấn công + 2. Giảm 9 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 30. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 2. Giảm 10 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 35. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 11 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 35. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 12 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 35. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 13 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 35. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 14 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 35. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 15 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 40. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 16 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 40. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 17 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 40. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 18 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 40. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 19 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 40. Tốc độ di chuyển + 30 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 20 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 45. Tốc độ di chuyển + 31 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 21 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 45. Tốc độ di chuyển + 32 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 22 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 45. Tốc độ di chuyển + 33 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 23 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 45. Tốc độ di chuyển + 34 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 24 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 45. Tốc độ di chuyển + 35 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 25 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 50. Tốc độ di chuyển + 36 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 26 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 50. Tốc độ di chuyển + 37 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 27 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 50. Tốc độ di chuyển + 38 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 28 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 50. Tốc độ di chuyển + 39 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 29 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 50. Tốc độ di chuyển + 40 %, tốc độ tấn công + 3. Giảm 30 % tốc độ di chuyển của quái vật, tác dụng lên 6 quái vật. Phạm vi tác dụng : 200 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên