FANDOM


Hào quang xanh - Hào quang xanh


Tác dụng : Một vầng hào quang màu xanh toát ra từ nhân vật. Hào quang này sẽ giúp duy trì sự sống của cả nhóm bằng cách hút một phần thiệt hại mà quái vật gây ra cho nhân vật và chia đều ra cho các thành viên còn lại trong nhóm.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Blue aura demonstration
Kích hoạt

Blue aura demonstration 2
Hào quang của người sở hữu

Blue aura demonstration 3
Hào quang của các thành viên trong nhóm


 • Cấp 1 : Nội lực - 24. Hút 11 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 2 : Nội lực - 24. Hút 12 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 3 : Nội lực - 24. Hút 13 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 4 : Nội lực - 24. Hút 14 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 5 : Nội lực - 24. Hút 15 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 6 : Nội lực - 30. Hút 16 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 7 : Nội lực - 30. Hút 17 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 8 : Nội lực - 30. Hút 18 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 9 : Nội lực - 30. Hút 19 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 10 : Nội lực - 30. Hút 20 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 11 : Nội lực - 36. Hút 21 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 12 : Nội lực - 36. Hút 22 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 13 : Nội lực - 36. Hút 23 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 14 : Nội lực - 36. Hút 24 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 15 : Nội lực - 36. Hút 25 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 16 : Nội lực - 42. Hút 26 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 17 : Nội lực - 42. Hút 27 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 18 : Nội lực - 42. Hút 28 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 19 : Nội lực - 42. Hút 29 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %
 • Cấp 20 : Nội lực - 42. Hút 30 % thiệt hại gây ra từ quái vật và chia đều chúng ra cho các thành viên trong nhóm. Phạm vi hiệu quả : 200 %

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên