FANDOM


Hào quang xanh nâng cao - Hào quang xanh nâng cao


Tác dụng : Tăng cường hiệu quả cho hào quang xanh cơ bản.
Yêu cầu : Kỹ năng Hào quang xanh phải được hoàn thiện ( Cấp 20 ).
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Advanced blue aura demonstration
Kích hoạt

Advanced blue aura demonstration 2
Hào quang của người sở hữu

Advanced blue aura demonstration 3
Hào quang của các thành viên trong nhóm


 • Cấp 1 : Tiêu hao thêm 46 nội lực. Hút 31 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 3 %.
 • Cấp 2 : Tiêu hao thêm 46 nội lực. Hút 32 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 6 %.
 • Cấp 3 : Tiêu hao thêm 46 nội lực. Hút 33 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 9 %.
 • Cấp 4 : Tiêu hao thêm 46 nội lực. Hút 34 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 12 %.
 • Cấp 5 : Tiêu hao thêm 46 nội lực. Hút 35 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 15 %.
 • Cấp 6 : Tiêu hao thêm 50 nội lực. Hút 36 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 18 %.
 • Cấp 7 : Tiêu hao thêm 50 nội lực. Hút 37 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 21 %.
 • Cấp 8 : Tiêu hao thêm 50 nội lực. Hút 38 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 24 %.
 • Cấp 9 : Tiêu hao thêm 50 nội lực. Hút 39 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 27 %.
 • Cấp 10 : Tiêu hao thêm 50 nội lực. Hút 40 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 30 %.
 • Cấp 11 : Tiêu hao thêm 54 nội lực. Hút 41 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 33 %.
 • Cấp 12 : Tiêu hao thêm 54 nội lực. Hút 42 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 36 %.
 • Cấp 13 : Tiêu hao thêm 54 nội lực. Hút 43 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 39 %.
 • Cấp 14 : Tiêu hao thêm 54 nội lực. Hút 44 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 42 %.
 • Cấp 15 : Tiêu hao thêm 54 nội lực. Hút 45 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 45 %.
 • Cấp 16 : Tiêu hao thêm 58 nội lực. Hút 46 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 48 %.
 • Cấp 17 : Tiêu hao thêm 58 nội lực. Hút 47 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 51 %.
 • Cấp 18 : Tiêu hao thêm 58 nội lực. Hút 48 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 54 %.
 • Cấp 19 : Tiêu hao thêm 58 nội lực. Hút 49 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 57 %.
 • Cấp 20 : Tiêu hao thêm 58 nội lực. Hút 50 % sát thương và chia 30 % số sát thương trong đó cho các thành viên trong nhóm. Phòng thủ vật lý + 60 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên