FANDOM


Hút máu liên hoàn Hút máu liên hoàn

Tác dụng : Trong một khoảng thời gian, bạn sẽ hút sinh lực của đối phương sau mỗi một đòn tấn công mà bạn thi triển.
Cú pháp :  ↓   ↓  + " Tấn công "
Tiêu hao điểm liên hoàn : 30 điểm
Yêu cầu : Kỹ năng Tấn công liên hoàn tối thiểu đạt cấp 1.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Combo drain demonsatration


 • Cấp 1 : Trong 44 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 1 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 2 : Trong 48 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 1 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 3 : Trong 52 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 1 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 4 : Trong 56 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 1 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 5 : Trong 60 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 2 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 6 : Trong 64 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 2 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 7 : Trong 68 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 2 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 8 : Trong 72 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 2 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 9 : Trong 76 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 2 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 10 : Trong 80 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 3 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 11 : Trong 84 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 3 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 12 : Trong 88 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 3 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 13 : Trong 92 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 3 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 14 : Trong 96 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 3 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 15 : Trong 100 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 4 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 16 : Trong 104 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 4 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 17 : Trong 108 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 4 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 18 : Trong 112 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 4 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 19 : Trong 116 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 4 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.
 • Cấp 20 : Trong 120 giây, sau mỗi một đòn tấn công, 5 % sát thương sẽ được chuyển hóa thành sinh lực.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên