FANDOM


Hồi sinh Hồi sinh


Tác dụng : Hồi sinh một thành viên ngay lập tức.
Kỹ năng tối đa : 10


Thông tin kỹ năng :


  • Cấp 1 : Nội lực - 85. Thời gian chờ : 57 phút.
  • Cấp 2 : Nội lực - 80. Thời gian chờ : 54 phút.
  • Cấp 3 : Nội lực - 75. Thời gian chờ : 51 phút.
  • Cấp 4 : Nội lực - 70. Thời gian chờ : 48 phút.
  • Cấp 5 : Nội lực - 65. Thời gian chờ : 45 phút.
  • Cấp 6 : Nội lực - 60. Thời gian chờ : 42 phút.
  • Cấp 7 : Nội lực - 55. Thời gian chờ : 39 phút.
  • Cấp 8 : Nội lực - 50. Thời gian chờ : 36 phút.
  • Cấp 9 : Nội lực - 45. Thời gian chờ : 33 phút.
  • Cấp 10 : Nội lực - 40. Thời gian chờ : 30 phút.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên