FANDOM


Hồi tỉnh Hồi tỉnh


Tác dụng: Cho phép nhân vật thoát khỏi tình trạng bất bình thường. Cấp kỹ năng càng cao, nhân vật càng có khả năng thoát khỏi nhiều trạng thái bất bình thường hơn.
Giới hạn: 6 phút
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 5

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Nội lực - 30 thoát khỏi tình trạng bất bình thường. Thời gian chờ 600s
  • Cấp 2: Nội lực - 30 thoát khỏi tình trạng bất bình thường. Thời gian chờ 540s
  • Cấp 3: Nội lực - 30 thoát khỏi tình trạng bất bình thường. Thời gian chờ 480s
  • Cấp 4: Nội lực - 30 thoát khỏi tình trạng bất bình thường. Thời gian chờ 420s
  • Cấp 5: Nội lực - 30 thoát khỏi tình trạng bất bình thường. Thời gian chờ 360s

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên