FANDOM


Hỗn loạn Hỗn loạn


Tác dụng : Giảm phòng thủ vật lý và tấn công vật lý của đối phương và ngăn chặn đối phương ra đòn. Tuy nhiên không thể sử dụng chiêu thức khi đối phương đang bị hỗn loạn.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 5. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 1 trong 7 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 5. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 2 trong 9 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 5. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 3 trong 11 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 5. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 4 trong 13 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 5. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 5 trong 15 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 6. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 6 trong 20 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 6. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 7 trong 22 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 6. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 8 trong 24 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 7. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 9 trong 29 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 7. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 10 trong 31 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 7. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 11 trong 33 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 8. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 12 trong 38 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 8. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 13 trong 40 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 8. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 14 trong 42 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 9. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 15 trong 47 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 9. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 16 trong 49 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 9. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 17 trong 51 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 10. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 18 trong 56 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 10. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 19 trong 58 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 10. Tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của quái vật - 20 trong 60 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên