FANDOM


Hoàn thiện đại đao Hoàn thiện đại đao

Tác dụng : Tăng cường tấn công vật lý và độ tinh thông đại đao.
Yêu cầu : Kỹ năng Tinh thông đại đao phải được hoàn thiện ( Cấp 20 )
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Tinh thông đại đao + 65 %.
 • Cấp 2 : Tinh thông đại đao + 65 %.
 • Cấp 3 : Tinh thông đại đao + 65 %, tấn công vật lý + 1.
 • Cấp 4 : Tinh thông đại đao + 65 %, tấn công vật lý + 1.
 • Cấp 5 : Tinh thông đại đao + 65 %, tấn công vật lý + 1.
 • Cấp 6 : Tinh thông đại đao + 70 %, tấn công vật lý + 2.
 • Cấp 7 : Tinh thông đại đao + 70 %, tấn công vật lý + 2.
 • Cấp 8 : Tinh thông đại đao + 70 %, tấn công vật lý + 2.
 • Cấp 9 : Tinh thông đại đao + 70 %, tấn công vật lý + 3.
 • Cấp 10 : Tinh thông đại đao + 70 %, tấn công vật lý + 3.
 • Cấp 11 : Tinh thông đại đao + 75 %, tấn công vật lý + 3.
 • Cấp 12 : Tinh thông đại đao + 75 %, tấn công vật lý + 4.
 • Cấp 13 : Tinh thông đại đao + 75 %, tấn công vật lý + 4.
 • Cấp 14 : Tinh thông đại đao + 75 %, tấn công vật lý + 4.
 • Cấp 15 : Tinh thông đại đao + 75 %, tấn công vật lý + 5.
 • Cấp 16 : Tinh thông đại đao + 80 %, tấn công vật lý + 5.
 • Cấp 17 : Tinh thông đại đao + 80 %, tấn công vật lý + 5.
 • Cấp 18 : Tinh thông đại đao + 80 %, tấn công vật lý + 6.
 • Cấp 19 : Tinh thông đại đao + 80 %, tấn công vật lý + 6.
 • Cấp 20 : Tinh thông đại đao + 80 %, tấn công vật lý + 6.
 • Cấp 21 : Tinh thông đại đao + 85 %, tấn công vật lý + 7.
 • Cấp 22 : Tinh thông đại đao + 85 %, tấn công vật lý + 7.
 • Cấp 23 : Tinh thông đại đao + 85 %, tấn công vật lý + 7.
 • Cấp 24 : Tinh thông đại đao + 85 %, tấn công vật lý + 8.
 • Cấp 25 : Tinh thông đại đao + 85 %, tấn công vật lý + 8.
 • Cấp 26 : Tinh thông đại đao + 90 %, tấn công vật lý + 8.
 • Cấp 27 : Tinh thông đại đao + 90 %, tấn công vật lý + 9.
 • Cấp 28 : Tinh thông đại đao + 90 %, tấn công vật lý + 9.
 • Cấp 29 : Tinh thông đại đao + 90 %, tấn công vật lý + 9.
 • Cấp 30 : Tinh thông đại đao + 90 %, tấn công vật lý + 10.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên