FANDOM


Hoàn thiện cung Hoàn thiện cung


Tác dụng: Tăng độ tinh thông cung pháp và tấn công vật lý. Chỉ có hiệu lực khi cầm cung.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tinh thông cung cấp 20
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Độ tinh thông cung 65%.
 • Cấp 2: Độ tinh thông cung 65%.
 • Cấp 3: Độ tinh thông cung 65%, lực tấn công vật lý + 1.
 • Cấp 4: Độ tinh thông cung 65%, lực tấn công vật lý + 1.
 • Cấp 5: Độ tinh thông cung 65%, lực tấn công vật lý + 1.
 • Cấp 6: Độ tinh thông cung 70%, lực tấn công vật lý + 2.
 • Cấp 7: Độ tinh thông cung 70%, lực tấn công vật lý + 2.
 • Cấp 8: Độ tinh thông cung 70%, lực tấn công vật lý + 2.
 • Cấp 9: Độ tinh thông cung 70%, lực tấn công vật lý + 3.
 • Cấp 10: Độ tinh thông cung 70%, lực tấn công vật lý + 3.
 • Cấp 11: Độ tinh thông cung 75%, lực tấn công vật lý + 3.
 • Cấp 12: Độ tinh thông cung 75%, lực tấn công vật lý + 4.
 • Cấp 13: Độ tinh thông cung 75%, lực tấn công vật lý + 4.
 • Cấp 14: Độ tinh thông cung 75%, lực tấn công vật lý + 4.
 • Cấp 15: Độ tinh thông cung 75%, lực tấn công vật lý + 5.
 • Cấp 16: Độ tinh thông cung 80%, lực tấn công vật lý + 5.
 • Cấp 17: Độ tinh thông cung 80%, tấn công vật lý + 5.
 • Cấp 18: Độ tinh thông cung 80%, lực tấn công vật lý + 6.
 • Cấp 19: Độ tinh thông cung 80%, lực tấn công vật lý + 6.
 • Cấp 20: Độ tinh thông cung 80%, lực tấn công vật lý + 6.
 • Cấp 21: Độ tinh thông cung 85%, lực tấn công vật lý + 7.
 • Cấp 22: Độ tinh thông cung 85%, lực tấn công vật lý + 7.
 • Cấp 23: Độ tinh thông cung 85%, lực tấn công vật lý + 7.
 • Cấp 24: Độ tinh thông cung 85%, lực tấn công vật lý + 8.
 • Cấp 25: Độ tinh thông cung 85%, lực tấn công vật lý + 8.
 • Cấp 26: Độ tinh thông cung 90%, lực tấn công vật lý + 8.
 • Cấp 27: Độ tinh thông cung 90%, lực tấn công vật lý + 9.
 • Cấp 28: Độ tinh thông cung 90%, lực tấn công vật lý + 9.
 • Cấp 29: Độ tinh thông cung 90%, lực tấn công vật lý + 9.
 • Cấp 30: Độ tinh thông cung 90%, lực tấn công vật lý + 10.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên