FANDOM


Kết hợp yếu tố Kết hợp yếu tố


Tác dụng : Sử dụng bùa băng và sét lên một kẻ thù. Gây ra sát thương đáng kể đối với quái vật kháng băng và sét thấp, và gây đóng băng kẻ địch trong một khoảng thời gian nhất định.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 80, mức tinh thông 15 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 84, mức tinh thông 15 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 87, mức tinh thông 15 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 90, mức tinh thông 20 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 93, mức tinh thông 20 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 96, mức tinh thông 20 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 98, mức tinh thông 25 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 100, mức tinh thông 25 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 102, mức tinh thông 25 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 14. Tấn công cơ bản : 104, mức tinh thông 30 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 106, mức tinh thông 30 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 108, mức tinh thông 30 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 110, mức tinh thông 35 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 112, mức tinh thông 35 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 114, mức tinh thông 35 %. Đóng băng quái vật trong 1 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 116, mức tinh thông 40 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 118, mức tinh thông 40 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 120, mức tinh thông 40 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 122, mức tinh thông 45 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 18. Tấn công cơ bản : 124, mức tinh thông 45 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 126, mức tinh thông 45 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 128, mức tinh thông 50 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 130, mức tinh thông 50 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 132, mức tinh thông 50 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 134, mức tinh thông 55 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 136, mức tinh thông 55 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 137, mức tinh thông 55 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 138, mức tinh thông 60 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 139, mức tinh thông 60 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 22. Tấn công cơ bản : 140, mức tinh thông 60 %. Đóng băng quái vật trong 2 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên