FANDOM


Kháng phép thuật Kháng phép thuật

Tác dụng : Ban cho các thành viên trong nhóm khả năng kháng với các yếu tố Sét / Lửa / Băng / Độc.
Kỹ năng tối đa : 10


Magic resistance demonstration


Thông tin kỹ năng :

  • Cấp 1 : Nội lực - 12. Trong 60 giây, kháng tất cả + 2 %.
  • Cấp 2 : Nội lực - 15. Trong 70 giây, kháng tất cả + 4 %.
  • Cấp 3 : Nội lực - 18. Trong 80 giây, kháng tất cả + 6 %.
  • Cấp 4 : Nội lực - 21. Trong 90 giây, kháng tất cả + 8 %.
  • Cấp 5 : Nội lực - 24. Trong 100 giây, kháng tất cả + 10 %.
  • Cấp 6 : Nội lực - 24. Trong 110 giây, kháng tất cả + 12 %.
  • Cấp 7 : Nội lực - 27. Trong 120 giây, kháng tất cả + 14 %.
  • Cấp 8 : Nội lực - 30. Trong 130 giây, kháng tất cả + 16 %.
  • Cấp 9 : Nội lực - 33. Trong 140 giây, kháng tất cả + 18 %.
  • Cấp 10 : Nội lực - 36. Trong 150 giây, kháng tất cả + 20 %.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên