FANDOM


Khiên thần thánh Khiên thần thánh


Tác dụng : Tạm thời dựng một lá chắn, giúp các thành viên trong nhóm chống lại những trạng thái khác thường.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :


 • Cấp 1 : Nội lực - 12, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 11 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 14, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 12 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 16, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 13 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 18, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 14 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 20, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 15 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 22, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 16 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 24, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 17 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 26, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 18 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 28, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 19 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 30, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 20 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 22, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 21 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 24, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 22 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 26, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 23 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 28, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 24 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 30, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 25 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 32, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 26 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 34, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 27 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 36, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 28 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 38, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 29 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 40, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 30 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực - 31, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 31 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực - 32, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 32 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực - 33, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 33 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực - 34, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 34 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực - 35, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 35 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực - 36, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 36 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực - 37, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 37 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực - 38, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 38 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực - 39, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 39 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực - 40, miễn nhiễm các trạng thái xấu trong 40 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên