FANDOM


Làm chậm Làm chậm

Tác dụng : Trong thời gian tác dụng, rồng của bạn sẽ có khả năng giảm tốc độ di chuyển của quái vật khi tấn công chúng.
Kỹ năng tối đa : 15


Slow demonstration


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực - 20. Trong 60 giây, với xác suất 22 %, giảm 12 tốc độ di chuyển của quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 22. Trong 70 giây, với xác suất 24 %, giảm 14 tốc độ di chuyển của quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 24. Trong 80 giây, với xác suất 26 %, giảm 16 tốc độ di chuyển của quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 26. Trong 90 giây, với xác suất 28 %, giảm 18 tốc độ di chuyển của quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 28. Trong 100 giây, với xác suất 30 %, giảm 20 tốc độ di chuyển của quái vật trong 4 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 30. Trong 110 giây, với xác suất 32 %, giảm 22 tốc độ di chuyển của quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 32. Trong 120 giây, với xác suất 34 %, giảm 24 tốc độ di chuyển của quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 33. Trong 130 giây, với xác suất 36 %, giảm 26 tốc độ di chuyển của quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 34. Trong 140 giây, với xác suất 38 %, giảm 28 tốc độ di chuyển của quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 35. Trong 150 giây, với xác suất 40 %, giảm 30 tốc độ di chuyển của quái vật trong 8 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 36. Trong 150 giây, với xác suất 44 %, giảm 32 tốc độ di chuyển của quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 37. Trong 150 giây, với xác suất 48 %, giảm 34 tốc độ di chuyển của quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 38. Trong 150 giây, với xác suất 52 %, giảm 36 tốc độ di chuyển của quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 39. Trong 150 giây, với xác suất 56 %, giảm 38 tốc độ di chuyển của quái vật trong 12 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 40. Trong 150 giây, với xác suất 60 %, giảm 40 tốc độ di chuyển của quái vật trong 12 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên