FANDOM


Lưỡi đao băng giá Lưỡi đao băng giá

Tác dụng : Truyền sức mạnh của băng giá vào trong thanh đại đao. Trong thời gian tác dụng, mỗi đòn tấn công sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của quái vật trong một khoảng thời gian.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :


Ice Charge Demonstration


 • Cấp 1 : Nội lực - 25, tấn công + 100 %. Trong 10 giây, giảm 21 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 5 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 25, tấn công + 101 %. Trong 20 giây, giảm 22 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 5 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 25, tấn công + 101 %. Trong 30 giây, giảm 23 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 5 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 25, tấn công + 102 %. Trong 40 giây, giảm 24 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 5 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 25, tấn công + 102 %. Trong 50 giây, giảm 25 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 5 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 29, tấn công + 103 %. Trong 60 giây, giảm 26 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 10 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 29, tấn công + 103 %. Trong 70 giây, giảm 27 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 10 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 29, tấn công + 104 %. Trong 80 giây, giảm 28 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 10 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 29, tấn công + 104 %. Trong 90 giây, giảm 29 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 10 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 29, tấn công + 105 %. Trong 100 giây, giảm 30 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 10 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 32, tấn công + 105 %. Trong 110 giây, giảm 31 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 15 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 32, tấn công + 106 %. Trong 120 giây, giảm 32 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 15 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 32, tấn công + 106 %. Trong 130 giây, giảm 33 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 15 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 32, tấn công + 107 %. Trong 140 giây, giảm 34 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 15 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 32, tấn công + 107 %. Trong 150 giây, giảm 35 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 15 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 35, tấn công + 108 %. Trong 160 giây, giảm 36 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 20 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 35, tấn công + 108 %. Trong 170 giây, giảm 37 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 20 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 35, tấn công + 109 %. Trong 180 giây, giảm 38 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 20 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 35, tấn công + 109 %. Trong 190 giây, giảm 39 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 20 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 35, tấn công + 110 %. Trong 200 giây, giảm 40 tốc độ di chuyển của quái vật bị tấn công trong 20 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên