FANDOM


Liên hoàn - Đại đao Liên hoàn : Đại đao


Tác dụng : Tấn công kẻ thù bằng những chiêu đại đao liên hoàn.
Kỹ năng tối đa : 30

Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -10, sát thương 55%, tấn công 1 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 2 : Nội lực -10, sát thương 60%, tấn công 1 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 3 : Nội lực -10, sát thương 65%, tấn công 1 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 4 : Nội lực -10, sát thương 70%, tấn công 1 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 5 : Nội lực -10, sát thương 75%, tấn công 1 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 6 : Nội lực -13, sát thương 80%, tấn công 2 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 7 : Nội lực -13, sát thương 85%, tấn công 2 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 8 : Nội lực -13, sát thương 90%, tấn công 2 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 9 : Nội lực -13, sát thương 95%, tấn công 2 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 10 : Nội lực -16, sát thương 100%, tấn công 2 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 11 : Nội lực -16, sát thương 104%, tấn công 3 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 12 : Nội lực -16, sát thương 108%, tấn công 3 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 13 : Nội lực -16, sát thương 112%, tấn công 3 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 14 : Nội lực -16, sát thương 116%, tấn công 3 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 15 : Nội lực -16, sát thương 120%, tấn công 3 đối thủ 2 lần.
 • Cấp 16 : Nội lực -19, sát thương 124%, tấn công 1 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 17 : Nội lực -19, sát thương 128%, tấn công 1 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 18 : Nội lực -19, sát thương 132%, tấn công 1 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 19 : Nội lực -19, sát thương 136%, tấn công 1 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 20 : Nội lực -19, sát thương 140%, tấn công 1 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 21 : Nội lực -21, sát thương 143%, tấn công 2 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 22 : Nội lực -21, sát thương 146%, tấn công 2 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 23 : Nội lực -21, sát thương 149%, tấn công 2 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 24 : Nội lực -21, sát thương 152%, tấn công 2 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 25 : Nội lực -21, sát thương 155%, tấn công 2 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 26 : Nội lực -24, sát thương 158%, tấn công 3 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 27 : Nội lực -24, sát thương 161%, tấn công 3 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 28 : Nội lực -24, sát thương 164%, tấn công 3 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 29 : Nội lực -24, sát thương 167%, tấn công 3 đối thủ 3 lần.
 • Cấp 30 : Nội lực -24, sát thương 170%, tấn công 3 đối thủ 3 lần.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên