FANDOM


Mũi tên tinh thần Mũi tên tinh thần: Nỏ


Tác dụng: Cho phép nhân vật bắn nỏ mà không cần tên. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Nỏ nâng cao đạt cấp 5 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20 với Nỏ thủ, 10 với Wild Hunter.


Thông tin kĩ năng:


Kỹ năng của Nỏ thủ


 • Cấp 1: Nội lực -15, bắn nỏ suốt 30 giây mà không cần tên.
 • Cấp 2: Nội lực -15, bắn nỏ suốt 60 giây mà không cần tên.
 • Cấp 3: Nội lực -15, bắn nỏ suốt 90 giây mà không cần tên.
 • Cấp 4: Nội lực -15, bắn nỏ suốt 120 giây mà không cần tên.
 • Cấp 5: Nội lực -15, bắn nỏ suốt 150 giây mà không cần tên.
 • Cấp 6: Nội lực -15, bắn nỏ suốt 180 giây mà không cần tên.
 • Cấp 7: Nội lực -15, bắn nỏ suốt 210 giây mà không cần tên.
 • Cấp 8: Nội lực -15, bắn nỏ suốt 240 giây mà không cần tên.
 • Cấp 9: Nội lực -15, bắn nỏ suốt 270 giây mà không cần tên.
 • Cấp 10: Nội lực -15, bắn nỏ suốt 300 giây mà không cần tên.
 • Cấp 11: Nội lực -20, bắn nỏ suốt 330 giây mà không cần tên.
 • Cấp 12: Nội lực -20, bắn nỏ suốt 360 giây mà không cần tên.
 • Cấp 13: Nội lực -20, bắn nỏ suốt 390 giây mà không cần tên.
 • Cấp 14: Nội lực -20, bắn nỏ suốt 420 giây mà không cần tên.
 • Cấp 15: Nội lực -20, bắn nỏ suốt 450 giây mà không cần tên.
 • Cấp 16: Nội lực -20, bắn nỏ suốt 480 giây mà không cần tên.
 • Cấp 17: Nội lực -20, bắn nỏ suốt 510 giây mà không cần tên.
 • Cấp 18: Nội lực -20, bắn nỏ suốt 540 giây mà không cần tên.
 • Cấp 19: Nội lực -20, bắn nỏ suốt 570 giây mà không cần tên.
 • Cấp 20: Nội lực -20, bắn nỏ suốt 600 giây mà không cần tên.


Kỹ năng của Wild Hunter


 • Cấp 1 : Nội lực - 15. Bắn nỏ suốt 30 giây mà không cần tên.
 • Cấp 2 : Nội lực - 15. Bắn nỏ suốt 60 giây mà không cần tên.
 • Cấp 3 : Nội lực - 15. Bắn nỏ suốt 90 giây mà không cần tên.
 • Cấp 4 : Nội lực - 15. Bắn nỏ suốt 120 giây mà không cần tên.
 • Cấp 5 : Nội lực - 15. Bắn nỏ suốt 150 giây mà không cần tên.
 • Cấp 6 : Nội lực - 20. Bắn nỏ suốt 180 giây mà không cần tên.
 • Cấp 7 : Nội lực - 20. Bắn nỏ suốt 210 giây mà không cần tên.
 • Cấp 8 : Nội lực - 20. Bắn nỏ suốt 240 giây mà không cần tên.
 • Cấp 9 : Nội lực - 20. Bắn nỏ suốt 270 giây mà không cần tên.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20. Bắn nỏ suốt 300 giây mà không cần tên.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên