FANDOM


Mắt đêm trị thương Mắt đêm trị thương


Tác dụng: Linh hồn đen tối phục hồi sinh lực Hiệp sĩ bóng đêm. Số lượng trị thương tăng khi cấp độ kỹ năng tăng lên.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 25

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Mỗi 10 giây, hồi phục sinh lực +40.
 • Cấp 2: Mỗi 10 giây, hồi phục sinh lực +55.
 • Cấp 3: Mỗi 10 giây, hồi phục sinh lực +70.
 • Cấp 4: Mỗi 10 giây, hồi phục sinh lực +85.
 • Cấp 5: Mỗi 9 giây, hồi phục sinh lực +100.
 • Cấp 6: Mỗi 9 giây, hồi phục sinh lực +160.
 • Cấp 7: Mỗi 9 giây, hồi phục sinh lực +170.
 • Cấp 8: Mỗi 9 giây, hồi phục sinh lực +180.
 • Cấp 9: Mỗi 8 giây, hồi phục sinh lực +190.
 • Cấp 10: Mỗi 8 giây, hồi phục sinh lực +200.
 • Cấp 11: Mỗi 8 giây, hồi phục sinh lực +260.
 • Cấp 12: Mỗi 8 giây, hồi phục sinh lực +270.
 • Cấp 13: Mỗi 7 giây, hồi phục sinh lực +280.
 • Cấp 14: Mỗi 7 giây, hồi phục sinh lực +290.
 • Cấp 15: Mỗi 7 giây, hồi phục sinh lực +300.
 • Cấp 16: Mỗi 7 giây, hồi phục sinh lực +360.
 • Cấp 17: Mỗi 6 giây, hồi phục sinh lực +370.
 • Cấp 18: Mỗi 6 giây, hồi phục sinh lực +380.
 • Cấp 19: Mỗi 6 giây, hồi phục sinh lực +390.
 • Cấp 20: Mỗi 6 giây, hồi phục sinh lực +400.
 • Cấp 21: Mỗi 5 giây, hồi phục sinh lực +460.
 • Cấp 22: Mỗi 5 giây, hồi phục sinh lực +470.
 • Cấp 23: Mỗi 5 giây, hồi phục sinh lực +480.
 • Cấp 24: Mỗi 5 giây, hồi phục sinh lực +490.
 • Cấp 25: Mỗi 4 giây, hồi phục sinh lực +500.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên