FANDOM


Nỏ nâng cao Nỏ nâng cao


Tác dụng: Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ bắn nỏ trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng nỏ.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tinh thông nỏ đạt cấp 5 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20


Thông tin kĩ năng:


Nỏ nâng cao của Nỏ Thủ


 • Cấp 1: Sinh lực -29, nội lực -29; tăng tốc độ bắn nỏ trong 10 giây.
 • Cấp 2: Sinh lực -28, nội lực -28; tăng tốc độ bắn nỏ trong 20 giây.
 • Cấp 3: Sinh lực -27, nội lực -27; tăng tốc độ bắn nỏ trong 30 giây.
 • Cấp 4: Sinh lực -26, nội lực -26; tăng tốc độ bắn nỏ trong 40 giây.
 • Cấp 5: Sinh lực -25, nội lực -25; tăng tốc độ bắn nỏ trong 50 giây.
 • Cấp 6: Sinh lực -24, nội lực -24; tăng tốc độ bắn nỏ trong 60 giây.
 • Cấp 7: Sinh lực -23, nội lực -23; tăng tốc độ bắn nỏ trong 70 giây.
 • Cấp 8: Sinh lực -22, nội lực -22; tăng tốc độ bắn nỏ trong 80 giây.
 • Cấp 9: Sinh lực -21, nội lực -21; tăng tốc độ bắn nỏ trong 90 giây.
 • Cấp 10: Sinh lực -20, nội lực -20; tăng tốc độ bắn nỏ trong 100 giây.
 • Cấp 11: Sinh lực -19, nội lực -19; tăng tốc độ bắn nỏ trong 110 giây.
 • Cấp 12: Sinh lực -18, nội lực -18; tăng tốc độ bắn nỏ trong 120 giây.
 • Cấp 13: Sinh lực -17, nội lực -17; tăng tốc độ bắn nỏ trong 130 giây.
 • Cấp 14: Sinh lực -16, nội lực -16; tăng tốc độ bắn nỏ trong 140 giây.
 • Cấp 15: Sinh lực -15, nội lực -15; tăng tốc độ bắn nỏ trong 150 giây.
 • Cấp 16: Sinh lực -14, nội lực -14; tăng tốc độ bắn nỏ trong 160 giây.
 • Cấp 17: Sinh lực -13, nội lực -13; tăng tốc độ bắn nỏ trong 170 giây.
 • Cấp 18: Sinh lực -12, nội lực -12; tăng tốc độ bắn nỏ trong 180 giây.
 • Cấp 19: Sinh lực -11, nội lực -11; tăng tốc độ bắn nỏ trong 190 giây.
 • Cấp 20: Sinh lực -10, nội lực -10; tăng tốc độ bắn nỏ trong 200 giây.


Nỏ nâng cao của Wild Hunter


 • Cấp 1 : Nội lực - 30. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực - 29. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 20 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực - 28. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 30 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực - 27. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 40 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực - 26. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 50 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực - 25. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 60 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực - 24. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 70 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực - 23. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 80 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực - 22. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 90 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực - 21. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 100 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực - 20. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 110 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực - 19. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 120 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực - 18. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 130 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực - 17. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 140 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực - 16. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 150 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực - 15. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 160 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực - 14. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 170 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực - 13. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 180 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực - 12. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 190 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực - 11. Tăng tốc độ bắn nỏ trong 200 giây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên